Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Videreutdanningskurs med søknadsfrist 15. mars 2021

Her finner du oversikt over videreutdanningskurs som lyses ut våren 2021, med oppstart til høsten. Det er Bispemøtet som koordinerer etter- og videreutdanningen for prester ansatt i bispedømmene. Kursene er også åpne for andre prester.

Søknadsfristen 15. mars er fristen for søknad om studiestøtte og permisjon fra arbeidsgiver. Du må også søke studiestedet om opptak på kurset. Den fristen går fram av den enkelte kursutlysningen.

Utlyste kurs

Funksjonshemming og kirken (nettstøttet emne), 10 stp, VID Emnet gir innføring i grunnleggende teologiske refleksjoner om funksjonshemming, og praktisk-teologiske og diakonale problemstillinger knyttet til inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i kirken. Høst 2021. Studiesamling på Campus eller i forbindelse med HEL-konferansen og nettundervisning. Deltakelse i aktiviteter i en menighet/organisasjon som vektlegger inkludering eller tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Kunsten å snekre en preken - med prostiet som verksted (prostibasert emne), 10 stp, MF Kurset vil inspirere enkeltprester og prostifellesskap til fornyende arbeid med prekenen. Det setter søkelys på innhold, struktur og muntlig kommunikasjon i forkynnelsen. Høsten 2021-våren 2022. Studiesamlinger i prostiet (4-6 timer), fellessamling på Gran.
Pastoralklinisk utdanning (PKU), 20 stp, MF og godkjente kurssteder 1. PKU-kurs ved Institutt for Sjelesorg, Modum bad, høsten 2021-våren 2022 (utvidet tidsramme, seks kursuker) 2. PKU-kurs ved Lovisenberg diakonale sykehus, våren 2022 (elleve uker sammnehengende)
Tro og livstolkning i Sápmi, 15+15 stp, Samisk høgskole Kursets mål er å styrke kompetansen hos kirkelig ansatte når det gjelder samisk kulturkunnskap og temaer knyttet til samisk kirkeliv. Tilnærmingen er tverrfaglig gjennom teologi, pedagogikk, religionsvitenskap og historie. Kurset består av to deler á 15 stp. Studentene kan velge om de tar 15 eller 30 stp. Det anbefales å ta 30 stp, da studiet er bygd opp som en helhet. Del I, 15 stp: Høsten 2021. Studiesamlinger uke 36 og 45, Samisk høgskole, Kautokeino. Del II, 15 stp: Våren 2022. To studiesamlinger.
Fornorskning, sannhetssøking og historisk rettferdighet, 10 stp (kurs 1 av 3), VID Tromsø Dette er første emne i studiet "Sannhets- og forsoningsarbeid i skyggen av fornorskningen". Studiet består av tre emner á 10 stp, totalt 30 stp. Det er mulig å ta hvert emne som selvstendig enhet. Emnet fokuserer på fornorskningspolitikken i møte med nåtidens krav om oppgjør med fortiden. Høst 2021. (Emne 2: Vår 2022, emne 3: Vår 2023) Studiesamling i Tromsø, noe nettforelesninge, ekskursjon.
Prest og teolog i praksis 2021-2022, 5+5 stp, VID Emnet Prest og teolog i praksis (5+5 stp) er et obligatorisk fellesemne i den erfaringsbaserte mastergraden i praktisk teologi. Del 1 av emnet utgjør den avsluttende delen i "Innføringsprogram for nye prester" (5 stp). Emnet arrangeres i samarbeid mellom VID, TF, MF og Presteforeningen. PTP del 1: Høst 2021 PTP del 2: Vår 2022