Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Videreutdanningskurs med søknadsfrist 15. mars 2020

Her finner du oversikt over utlyste videreutdanningskurs våren 2020. Det er bispemøtet som koordinerer etter- og videreutdanningen for prester ansatt i bispedømmene. Kursene er også åpne for andre prester.

Utlyste kurs

Pilegrim i historie og samtid (10 stp), TF. Studietur til Orknøyene Målgruppe: Prester og andre kirkelige ansatte som har interesse for og/eller erfaring fra pilegrimsarbeid. Høsten 2020. Studiesamling på Orknøyene.
Gudstjenestens musikalitet i ord og toner (10 stp), NMH og MF i samarbeid med KA og Kirkerådet Tverrfaglig liturgisk videreutdanning for kirkemusikere og prester. Høst 2020 og vår 2021. To samlinger á tre dager i Oslo.
Prest og teolog i praksis (PTP) 2020-2021 (5+5 stp), TF, MF, VID og Presteforeningen Emnet Prest og teolog i praksis (5+5 stp) er et obligatorisk fellesemne i den erfaringsbaserte mastergraden i praktisk teologi. Del 1 av emnet utgjør den avsluttende delen i "Innføringsprogram for nye prester" (5 stp). Emnet arrangeres i samarbeid mellom TF, MF, VID og Presteforeningen. PTP 1: Høst 2020 PTP 2: Vår 2021
Pastoralklinisk utdanning (PKU, 20 stp), MF i samarbeid med kurssteder Følgende to kurs lyses ut: 1. PKU-kurs ved Institutt for sjelesorg, Modum bad, høsten 2020 - våren 2021. 2. PKU-kus ved Lovisenberg diakonale sykehus, våren 2021.

Søknadsrutiner (Bispemøtet)

Søknadsrutiner (Bispemøtet) Søknad om permisjon og kursstøtte sendes arbeidsgiver innen søknadsfristen (15.3. evt. 15.9.) Søknad om opptak til kurset sendes til den aktuelle utdanningsinstitusjonen innen angitt frist for kurset. Se kursutlysningene for nærmere opplysninger om dette.

Kategorier

Aktuelt