Videre arbeid med ny organisasjon

Presteforeningens representantskap ønsker at arbeidet med å slå sammen Presteforeningen, Diakonforbundet og Kirkelig undervisningsforbund fortsetter. Med bakgrunn i høringen i Presteforeningens organer ser Representantskapet likevel at det er nødvendig å gi prosessen mer tid.


Høringsresultater

Blant 150 høringsinstanser i Presteforeningen ble det avgitt 102 svar, dette utgjør en svarprosent på 68 %. Av de høringsinstansene som har svart, har 55 svart ja. Dette utgjør 36,7 % av høringsinstansene. Det er 47 høringsinstanser som har svart nei. Dette utgjør 31,3 % av høringsinstansene. Skal man slå sammen foreningene, bør dette skje med betydelig støtte blant medlemmene. Mange av høringsinstansene har valgt å begrunne svaret sitt. Gjennom disse begrunnelsene er det blitt løftet opp flere problemstillinger og spørsmål som representantskapet er opptatt av at må bli besvart i den videre prosessen. Også i Diakonforbundet og KUFO er det løftet inn problemstillinger og spørsmål.


Arbeid med ny organisasjon

Det blir ikke fremmet en egen sak om sammenslåing på Presteforeningens generalforsamling 12.-14.mars 2018. Representantskapet ønsker i stedet å forankre en videre prosess med sammenslåing i strategi- og handlingsplanen for perioden 2018-2021. Denne skal vedtas på generalforsamlingen. Som et av flere overordnete mål for perioden 2018-2021 foreslår Representantskapet at: Presteforeningen skal arbeide for god informasjon og brede prosesser med medlemmene og de tillitsvalgte i det videre arbeidet med å etablere en ny fagforening sammen med Diakonforbundet og Kirkelig undervisningsforbund.

Det vil altså bli en debatt om sammenslåing på generalforsamlingen i mars, men ikke i form av en egen sak med et endelig vedtak. Dette betyr at prosessen med en eventuell sammenslåing går videre i et litt saktere tempo. Et eventuelt vedtak om en sammenslåing vil måtte fattes av en senere generalforsamling.


Veien videre

Neste stopp på veien er Diakonforbundets generalforsamling 30.oktober 2017 der de vil ta stilling til om de ønsker å gå videre i arbeidet. KUFO gjorde sitt foreløpige vedtak om videre arbeid i juni.

Representantskapets forslag til strategi- og handlingsplan for PF 2018-2021 sendes ut til alle organer i organisasjonen med invitasjon til å komme med endringsforslag innen utgangen av året. Disse endringsforslagene følger sakspapirene til generalforsamlingen sammen med Representantskapets forslag til strategi- og handlingsplan.

Presteforeningens generalforsamling 12.-14.mars 2018 vedtar strategi- og handlingsplan.

Representantskapets vedtak i sak 2017-3-10

1. Representantskapet ønsker at arbeidet med å slå sammen Presteforeningen med Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund fortsetter, og vil forankre dette i forslag til strategi- og handlingsplan for 2018-2021.
2. På bakgrunn av høringssvarene fra Presteforeningens organer fremmer Representantskapet ikke en egen sak om sammenslåingen for Generalforsamlingen 2018.