Foto: Det Norske Misjonsselskap

Foto: Det Norske Misjonsselskap

VID Stavanger 175 år. Presteforeningen gratulerer

Misjonsskolen – Misjonshøgskolen – VID Stavanger 175 år

Av Per Kristian Aschim, Fagsjef

Misjonsskolen/høgskolen har siden starten bidratt til globalisering av perspektivet for norsk kirke- og kristenliv. Misjonsselskapet som var skolens eier fram til fusjonen i VID i 2016, satset tungt på utdanning av egne misjonærer, etter hvert også på å utdanne til arbeid i et flerkulturelt Norge. I senere år har institusjonen markert seg også med utdanning og etter- og videreutdanning for prester og menighetspedagoger i Den norske kirke. Fusjonen med Diakonhjemmet m.fl. til VID har styrket og synliggjort det diakonale perspektivet også ved VID Stavanger.

– På vegne av Presteforeningen vil jeg gratulerer VID Stavanger med 175-årsjubileet. Skolen har hatt stor betydning både for norsk misjon og for Den norske kirke. Ikke minst har skolen brakt et nytt globalt perspektiv inn i norsk teologisk utdannelse, og med det større kulturbevissthet og bevissthet om kontekstualitet, sier Presteforeningens leder, Martin Enstad.

Fra skole til høgskole

Skolen har opp gjennom tidene hatt flere navn, først som Misjonsskolen (1843-1848, 1859-1977). Selskapet ønsket fra starten av at misjonsprestene som ble utdannet ved skolen, kunne ordineres til prestetjeneste. De søkte den norske statskirkens myndigheter om ordinasjonstillatelse for første kull som var utdannet i 1848, men fikk avslag. Det førte til at skolen ble lagt ned i en tiårsperiode. Den kom i gang igjen i 1859, og i 1864 ble ordinasjonstillatelse innvilget. Ordinasjonen ga imidlertid ikke rett til å gjøre prestetjeneste i Den norske kirke. Da krevdes teologisk embetseksamen. Fra 1955 ble det innført en ordning med fire år på Misjonsskolen, og de to siste årene ved et av de teologiske fakultetene i Oslo. Med denne ordningen fikk misjonsprestestudentene teologisk embetseksamen, samtidig som Misjonsskolen ivaretok den misjonærforberedende siden.

I 1977 tok man skrittet fullt ut og etablerte Misjonshøgskolen som en høgskole med fullt teologisk embetsstudium, og med eksamensrett fra 1979. Misjonshøgskolen var først ute med integrert praktikum i hele studieløpet. Samtidig utviklet skolen utdanningstilbudet, og forskning og utviklingsarbeid med globalt perspektiv fikk et sterkere fokus. Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) ble opprettet i tilknytning til skolen. Skolen huset også Misjonsselskapets unike misjonsarkiv, med svært mye verdifullt kildemateriale til språk-, kultur- og historiekunnskap, ved siden av dets misjonshistoriske og kirkehistoriske verdi. I 2002 fikk høgskolen eget doktorgradsprogram, og ble i 2008 akkreditert som vitenskapelig høgskole.

Fra 2016 er skolen del av VID vitenskapelige høgskole, som VID Stavanger.

Globalt perspektiv – kontekst- og kulturbevissthet

Skolens vekt på kontekst- og kulturbevissthet var helt nødvendig for utdannelsen av misjonærer som skulle arbeide i andre kulturer under andre himmelstrøk. Men det ga også Den norske kirke mye tilbake, både gjennom misjonærenes rapporter, ved at tidligere misjonsprester etter endt misjonærtjeneste ble prester i Den norske kirke, og ved at teologer med utdannelse fra høgskolen gikk direkte inn i prestetjeneste.

Utdanning av teologer fra søsterkirker har sammen med misjonsperspektivet og internasjonal utveksling, bidratt til skolens internasjonale og interkulturelle orientering. Høgskolen var tidlig ute i norsk sammenheng med internasjonalisering i form av utvekslingen mellom høgskolen og søsterkirker og søsterinstitusjoner, både i profesjonsutdanning og forskerutdanning. Skolen, senere høgskolen, har hatt lærere med misjonserfaring i sin midte. Den har også lagt vekt på forskningsprosjekter med globalt perspektiv. Ett eksempel er professor Knut Holters prosjekter om afrikanske tolkningsstrategier i forhold til Bibelen. I senere år har Den norske kirke hatt profilerte kirkeledere med bakgrunn fra Misjonsskolen / Misjonshøgskolen som studenter (biskop Tor B. Jørgensen) og lærere (biskop Gunnar Stålsett).

Impulser til prester i Den norske kirke

Presteforeningen har mange medlemmer og sentrale tillitsvalgte med bakgrunn fra Misjonshøgskolen. Enda flere av våre medlemmer har møtt Misjonshøgskolen / VID på videreutdanningskurs. Blant annet ble ikke mindre enn fire bispedømmers prester kurset av Misjonshøgskolen / VID til reformasjonsjubileet.

Jubileet markeres 10.-11.november med et rikholdig program som viser bredden i fag- og forskningsperspektiv hos en vital jubilant. Presteforeningen ser fram til videre samarbeid. Høgskolens kompetanse er viktig for utviklingen av prestetjenesten i Den norske kirke i et flerkulturelt samfunn, og for utveksling av forståelse og impulser mellom norsk og globalt kirkeliv.