Tilfreds med ny beredskapsavtale

– Presteforeningen er fornøyd med at beredskapsordningen blir tilført drøyt 9 millioner kroner. Så lenge Den norske kirke fortsatt har samfunnsoppdraget med å formidle dødsbud er vi glade for at det blir en organisert beredskap med forutsigbar vaktbelastning. Vi er også fornøyd med at beredskapen legges utenfor arbeidstiden, sier Presteforeningens leder, Martin Enstad.

Ut av arbeidstiden

Dagens beredskapsordning belaster hvert beredskapsområde med et halvt årsverk i arbeidstid. Dette frigjøres nå til annet prestearbeid.
– Vi tror det store flertallet av presteskapet vil være fornøyd med at beredskapen legges utenfor arbeidstiden. Samtidig vil jeg påpeke at prestene med dette yter et betydelig bidrag – mellom 30 og 50 årsverk – til økt kirkelig aktivitet etter flere år med reduksjoner i prestetjenesten, sier Enstad.

Beredskapsområdene

Antall beredskapsområder er det viktigste kostnadsdrivende elementet i avtalen. For å oppnå enighet om kompensasjonssatsene har det vært nødvendig å ha beredskapsområder som i store deler av landet er større enn prostiene. I befolkningstette områder vil dette føre til flere utrykninger pr beredskapsuke. – Det har vært krevende å finne en modell som gir en tilfredsstillende kompensasjon for både beredskap og utrykninger, og balansen mellom disse satsene. Det er viktig å anerkjenne at det å ha beredskap er en belastning i seg selv, uavhengig av antall utrykninger. Samtidig må de prestene som skal betjene befolkningstette beredskapsområder også oppleve at belastningen med flere utrykninger er tilfredsstillende kompensert, sier Enstad.
At store deler av landet nå får beredskapsområder som går utover prestens tjenestedistrikt gjør at mange prester vil ha reservasjonsrett i forhold til å delta i beredskapsordningen. – Jeg vil oppfordre prestene til å være solidariske med hverandre, og ta sin del av denne belastningen, sier Presteforeningens leder.

Fortsatt vern

Presteforeningen har de siste årene hatt et sterkt fokus på vern for prestene. Selv om beredskapen er tatt ut av arbeidstiden er det viktige verneelementer også i denne avtalen. Avtalen er lagt slik at ingen tvinges til å ha beredskap og fridag samtidig. For de som er pliktig til å delta i ordningen vil det fortsatt være mulig å søke fritak fra ordningen begrunnet i livsfase, helse og andre individuelle behov. Tiden som går med til beredskapsutrykninger utover oppsatt arbeidstid kan tas ut som kompenserende hvile innen 14 dager.
– Mange prester har tidligere følt et stort press på at man må nå fram så raskt som mulig. I et langstrakt land er det umulig å garantere hvor raskt vi kan nå fram, men avtalen avklarer at reisen til den aktuelle adressen normalt skal påbegynnes innen 30 minutter. Samtidig må presten bruke sitt faglige skjønn til å prioritere mellom dette oppdraget og andre pålagte oppgaver i samme tidsrom, avslutter Presteforeningens leder, Martin Enstad.

 

Avtalen kan leses her.