Godt å være tilbake i full jobb, sier Tor Kåre Kalvik

Foto: Privat

Godt å være tilbake i full jobb, sier Tor Kåre Kalvik

Foto: Privat

Tilbake i full jobb

Første september hadde Thor Kåre Kalvik følgende statusoppdatering på Facebook:

«Første arbeidsdag på jobb. Så har altså underet skjedd at jeg har fått trene meg opp i så god form at jeg kan være i arbeid i 100 prosent. Det var ikke det jeg trodde da jeg ble delvis ufør for noen år siden. Stor takk til offentlige myndigheter som har et system som gjør at en kan jobbe redusert og bygge krefter en periode, og stor takk til arbeidsgiver som både har lagt forhold til rette underveis og ikke minst gjort det mulig å begynne for fullt igjen.»

 

FacebookoppdateringHelseproblemer

Kalvik som er utdannet fra MF i 1982, har i løpet av tjenestetiden i hovedsak arbeidet som menighetsprest. I Lurøy og Træna, Åmli, en kort periode som prest i FN-styrkenes verkstedskompani i Libanon, vikarprest i Iveland, før han i 2005 ble sogneprest i Grim menighet i Kristiansand.

– Utgangspunktet for mine helseproblemer er den revmatiske sykdommen Bekhterev. Den krever at man må trene veldig mye for ikke å stivne til. Men Grim menighet var stor og det skjedde mye. I tillegg at det var reformer en skulle svare på og uttalelser som skulle gis.

Thor Kåre Kalvik fikk rett og slett ikke trent nok og helsa ble gradvis dårligere. Høsten 2012 ble han halvt sykemeldt og fra 1. nov 2013 ble han 40 prosent ufør og begynte på arbeidsavklaringspenger.

– Da jeg nå bare skulle arbeide 60 prosent, kom arbeidsgiver med tilbud om å gå inn i et vikariat som integreringsrådgiver på bispedømmekontoret i 40 prosent i tillegg til å være vikarprest i de resterende 20.

Thor Kåre innstilte seg på at han den resterende arbeidstiden bare skulle arbeide 60 prosent og at restenble dekket gjennom uføretrygd. Men slik ble det altså ikke.

– Ved at arbeidsgiver la til rette for at jeg kunne jobbe 60 prosent, fikk jeg anledning til å trene meg opp igjen. Muligheten var der, nå var resten opp til meg. Hva jeg ville. Når jeg så kjente at jeg fikk tilbake krefter og overskudd, var jeg heldig, Arbeidsgiver hadde mulighet for å legge til rette så jeg kunne komme tilbake i fullt arbeid i igjen.

Kalvik er fornøyd med sin nye arbeidssituasjon. Han er nå vikarprest og skal være i Mandal ut året.

 

Livsfasepolitikk

Personalsjef ved Agder og Telemark bispedømme, Bjarne Nordhagen, kommenterer Thor Kåre Kalviks retur til aktiv prestetjeneste slik:

– I dag er det populært å snakke om livfasepolitikk. Dypest sett dreier det som om en personalpolitikk rettet inn mot den livssituasjon som den enkelte prest er i. Noen ganger opplever vi at noen får redusert arbeidsevne på grunn av sykdom. Da er det vår plikt, så langt vi kan, å legge til rette for at den det gjelder, skal få bruke restarbeidsevnen på noe meningsfullt.

Bjarne Nordhagen legger ikke skjul på at dette er utfordrende med tanke på bispedømmenes økonomiske situasjon.

– Det begrenser mulige tiltak for prester som sliter i arbeidssituasjonen. Men da handler det om å være på leit, være kreativ og prøve så godt vi kan. Her tror jeg også en fornuftig bruk av tjenesteordninger i et samarbeid med prost og de ansatte kan åpne opp muligheter.

Nordhagen berømmer Thor Kåre Kalviks egen innsats for å komme tilbake i arbeidslivet.

– Når vi som arbeidsgiver er så heldige å ha arbeidstagere som så sterkt ønsker å komme tilbake til jobb, er det vår plikt som IA-bedrift og kirkelig arbeidsplass å legge til rette. Som kirke trenger vi den kompetanse som eldre medarbeidere sitter med. De er kirkens årgangsvin.

 

Glad over å være tilbake

Thor Kåre Kalvik er opptatt av at ikke alle har muligheten til å komme tilbake til full arbeidsdag igjen. Noen må trappe ned.

– Det handler om ulike sykdomsbilder. For meg var det heller ikke gitt at jeg kunne komme tilbake igjen. Men min erkjennelse av at jeg er herre over eget liv, samt en arbeidsgiver som la forholdene til rette, muliggjorde det.

Kalvik er også opptatt av den forebyggende delen.

– Som prester er det viktig at vi tar vare på egen helse. Ingen er tjent med at vi jobber oss fordervet, sier han og uttrykker glede og takknemlig over å være «back in business».