Tidsskrift for Sjelesorg om taushetsplikt i sjelesorgen

Tidsskrift for Sjelesorg har kommet med et dobbeltnummer viet taushetsplikt i sjelesorgen – og Luther som sjelesørgerisk reformator.

I dette nummeret kan man lese artikkelen Taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt for sjelesørgere i Den norske kirke. Forfatterne er Kjartan Leer-Salvesen som skrev doktorgrad om temaet knyttet til profesjonene lærer og prester, og lagdommer Pål Morten Andreassen. Artikkelen presenterer lovbestemmelsene på feltet, og reflekterer rundt diskusjonen om taushetspliktens innhold og grenser. Artikkelen vil skape refleksjon rundt taushetsplikt og avvergeplikt i praksisfeltet, og presenterer ulike dilemmaer sjelesørgerne kan støte på.

Presteforeningens prosjekt Kirkelig ansattes samtaler med barn og ungdom, som ble gjennomført i samarbeid med Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, KUFO og Diakonforbundet, danner bakgrunnen for tidligere fagsjef, nå prost, Marit Bunkholts og ressurssenterets Dina Willemses artikkel. Artikkelen er en forkortet utgave av bakgrunnsartikkelen som ble skrevet i forbindelse med ressursheftet Kirkens samtaler med barn og ungdom. Om taushetsplikt og profesjonelt skjønn som kom i 2016.

Nummeret inneholder også artikler som opplyser problemstillingen fra katolsk hold og fra dansk og svensk kontekst. Temanummeret er en verdifull ressurs når det gjelder problemstillinger knyttet til taushetsplikten for prester og andre kirkelig ansatte.

Bonussporet er en temadel til – om Luther – sjelesørgerisk reformator med artikler av Tor Johan S. Grevbo, Knut Alfsvåg, Marianne Bach, Dan K. Månsson og Arne Austad.