Stiftelsesmøte for nytt profesjonsforbund

Til sammen 68 delegater fra Presteforeningen, Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund samles torsdag 13. juni til stiftelsesmøte for nytt felles profesjonsforbund.

Delegatene utgjør det nye profesjonsforbundets stiftelsessamling.

På møtet 13. juni vil stiftelsessamlingen formelt stifte den nye organisasjonen og velge et interimsstyre. Dette styret vil få ansvar for å lede forberedelsene frem mot formell etablering av et nytt felles profesjonsforbund 1. januar 2025.

Interimsstyret vil deretter lede det nye profesjonsforbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte frem til generalforsamlingen i mars 2025.

Det er også interimsstyret som skal ansette det nye profesjonsforbundets generalsekretær.

Stiftelsessamlingen

De 68 delegatene som samles til stiftelsesmøte på Gardermoen 13. juni, er fordelt med 34 fra Presteforeningen, 17 fra Diakonforbundet og 17 fra Kirkelig Undervisningsforbund.

Delegatene utgjøres av Diakonforbundets og Kirkelig Undervisningsforbunds landsstyrer, samt Presteforeningens representantskap og ytterligere 10 delegater oppnevnt av representantskapet.

I tillegg til formelt å stifte den nye organisasjonen og velge interimsstyre vil stiftelsessamlingen blant annet vedta grunnleggende politisk plattform og handlingsplan for etableringsperioden.

Interimsstyrets sammensetning

Interimsstyret skal bestå av to medlemmer fra hver av dagens tre organisasjoner, samt en leder som skal være fra Presteforeningen. Hver organisasjon har utpekt sine kandidater til interimsstyret. Kandidatene er:

Styremedlemmer


Varamedlemmer

Generalforsamling 2025

Første ordinære generalforsamling i det nye profesjonsforbundet finner sted i slutten av mars 2025. Generalforsamlingen vil ha 120-130 delegater og bestå både av delegater som møter i kraft av tillitsverv de er valgt til av sitt organisasjonsledd, og delegater valgt på fritt grunnlag. Sammensetningen av delegatene skal sikre balanse mellom profesjonene og balanse med hensyn til geografi, medlemstall og tariffområder.

Stiftelsessamlingen i juni 2024 skal vedta delegatmodell, og interimsstyret skal fastsette valgordninger i løpet av høsten.

Generalforsamlingen skal blant annet velge leder, nestleder og tre av medlemmene i sentralstyret for organisasjonen. Sentralstyret skal i tillegg bestå av lederne i de tre profesjonsstyrene og lederen i nasjonalstyret for ledermedlemmer. Disse fire styrene velges i løpet av høsten 2024.

Kategorier

Aktuelt