Stevning tatt ut mot Sykehuset Østfold HF

På bakgrunn av at Sykehuset Østfold 19. mai i år sa opp den gjeldende hjemmevaktordningen for preste- og samtaletjenesten ved sykehuset, er det tatt ut stevning for å få en rettslig prøving av saken.

– Presteforeningen har bistått våre medlemmer i forhandlinger etter at Sykehuset Østfold HF sa opp hjemmevaktavtalen som sikret døgnkontinuerlig tilgang på preste- og samtaletjenester. Forhandlingene har ikke ført frem, og Presteforeningen har derfor tilrådd at saken prøves rettslig, sier Presteforeningens generalsekretær Anna Grønvik. 

Dette er nå fulgt opp ved at fire av prestene ved Sykehuset Østfold har saksøkt sin arbeidsgiver.

– Et sentralt spørsmål fra vår side er hvorvidt arbeidsgiver ensidig kan si opp en avtale som utgjør et viktig element både med hensyn til tjenestens art og omfang og ikke minst med hensyn til lønns- og arbeidsvilkårene for våre medlemmer, sier Grønvik.

Sentralt spørsmål

Retten må derfor blant annet ta stilling til om Sykehuset Østfold har foretatt en såkalt endringsoppsigelse. Det vil si at arbeidskontrakten er endret i en slik grad at endringene går lenger enn det som kan gjøres innenfor arbeidsgivers styringsrett.

Ved en endringsoppsigelse må reglene for ordinær oppsigelse oppfylles og etterleves.

Ønsker ryddig løsning

– Presteforeningen ønsker å få løst saken på best mulig måte. Vårt mål er både å ivareta et svært viktig tilbud til brukerne av sykehusprestenes tjenester og å sikre ryddige lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer ved Sykehuset Østfold, sier Presteforeningens generalsekretær Anna Grønvik.

Bakgrunn

I juni i år ble det kjent gjennom medieoppslag at sykehusprestenes vaktordning ved Sykehuset Østfold ville bli lagt ned.

«Styret vedtok i april at sykehuset må gjennomføre en rekke innsparingstiltak. Et av disse er avvikling av preste- og samtaletjenestens vaktordning på kvelds- og nattestid, i helger og på helligdager», skrev Fredriksstads Blad i et nyhetsoppslag 16. juni. Avisen viste da til en melding som var lagt ut på sykehusets intranett.

Nyheten førte gjennom sommermånedene til en rekke medieoppslag og debattinnlegg.