Prest på prekestol i moderne kirke

Foto: Kristianne Marøy

Prest på prekestol i moderne kirke

Foto: Kristianne Marøy

Prester, diakoner og kateketer vurderer å slå seg sammen til en organisasjon.

Fra 1. januar 2019 kan Presteforeningen (PF), Diakonforbundet (DNDF)og Kirkelig undervisningsforbund (KUFO) være slått sammen til en organisasjon.

Siden oktober 2016 har det vært samtaler om sammenslåing av de tre foreningene. Dette er et arbeid som har vært forankret i PFs strategi- og handlingsplan fra 2016-2018 hvor det det i forbindelse med Organisasjonsutvikling står at «Presteforeningen er forberedt på å samarbeide med nye arbeidsgivere og fagforeninger i kirken.» Som et delmål for 2017 er dette formulert slik: «Sette i gang en prosess om hensiktsmessig organisering på arbeidstakersiden.»

Dokumentet som var ferdig utarbeidet i begynnelsen av mars, er med bare mindre endringer godkjent av Presteforeningens representantskap. Nå fortsetter arbeidet med å forankre prosessen bredt i egen organisasjon.

PFs leder Martin Enstad er glad for at Presteforeningens representantskap har gitt grønt lys for å gå videre i prosessen med å etablere en ny organisasjon sammen med Diakonforbundet og Kirkelig undervisningsforbund. I en kommentar til vedtaket sier han:

– Jeg har snakket om dette på alle årsmøter hvor jeg har deltatt. Jeg hadde det som tema i min tale på landskonferansen i 2016 og og i tillegg vil årets konferanse bli viktig for å presentere og diskutere mulighetene med en ny organisasjon. Til høsten vil dette også gå ut som sak til alle medlemmer og lokale organ i Presteforeningen.

 

Bringe de vigslede stillingene sammen

Dokumentet understreker at visjonen for å etablere en ny organisasjon er å bringe de vigslede profesjonene og de med lengre utdanning i kirkelige virksomheter sammen. Slik skal det bygges et tverrfaglig fellesskap til beste for tjenesten og kirken. En felles forening vil gi både mulighet og ansvar for å bygge en samarbeidskultur i arbeidsfellesskap, staber og fagforeningssammenhenger som igjen vil styrke fellesskap i menigheter og i kirken.

Når blir saken endelig avgjort?

− Endelig behandling blir på generalforsamlingen i mars 2018.

Hva har Representantskapet sagt i forbindelse med behandlingen av saken?

− Representantskapet har bedt om at man i den videre prosessen utarbeider et dokument som klargjør den politiske plattformen for den nye organisasjonen. Dette blir et viktig arbeid for å synliggjøre at vi fortsatt skal fronte en politikk som ivaretar viktige kirkepolitiske spørsmål for de tre organisasjonene.

 

Samarbeid gir styrke

Hvorfor er det viktig med en ny organisasjon?

− Det er to ting som er viktige. For det første handler det om å bygge tverrfaglige fellesskap til beste for tjenesten og Den norske kirke. En styrket og tverrfaglig fagavdeling er en viktig del av dette.

For det andre understreker Enstad at det handler om å samle styrke.

− Slik kan vi i enda større grad ivareta medlemmenes interesser ved forhandlingsbordet og i andre saker ovenfor arbeidsgiver.

− Hva vil en større forening bety?

− En større forening vil gi økte krefter i forhandlinger og overfor arbeidsgiver og arbeidsgiverforening når det gjelder å ta vare på og styrke medlemmenes rettigheter og arbeidsvilkår. Samtidig vil en samling av krefter og sekretariater også kunne effektivisere arbeid og derigjennom kunne gi økte ressurser til profesjonenes tydeliggjøring og den faglige utvikling.

 

Tverrfaglig fagavdeling

Dokumentet legger vekt på at man fortsatt skal ha en fagavdeling som skal jobbe tverrfaglig.  Målet er at avdelingen skal være ledende på de faglige problemstillingene som kirkelige ansatte forholder seg til i sin hverdag.

Ønsket er at den interne tverrfagligheten skal bidra til økt fokus på tverrfaglig samarbeid i kirken og gjennom organisasjonsstrukturen for øvrig sikres et reelt tverrfaglig samliv som kan smitte over på det lokale samarbeidet.

For ledergruppen som har utarbeidet dokumentet, har det også vært viktig å ivareta de tre profesjonenes ulike faglighet. Det er derfor foreslått å opprette tre nasjonale utvalg; utvalg for diakoni, utvalg for kirkelig undervisning og utvalg for teologi

 

Fremtidig arbeidsgiveransvar

− Er det noe som er særlig viktig for Presteforeningen i forhandlingene med de to andre foreningene?

− For Presteforeningen er det viktig at det er rettssubjektet Den norske kirke som i framtidens kirkeordning skal være arbeidsgiver for prestene, men også gjerne for de andre ansatte i Den norske kirke. Presteforeningen er også opptatt av å sikre biskoper, proster og sokneprester som ledere i framtidens kirkeorganisasjon.

Dersom de tre foreningene godtar planene om sammenslåing på sine generalforsamlinger, legger man opp til at ny organisasjon etableres 01.01. 2019.

 

Emneknagger

Tillitsvalgt