Presteforeningens studiebibliotek, studiehefter 1975-1980

Foto: Emil Skartveit

Presteforeningens studiebibliotek, studiehefter 1975-1980

Foto: Emil Skartveit

Presteforeningens studiebibliotek nr. 1-53 (1975-2023)

Etter år 2000

53. Per Kristian Aschim og Halvard Johannessen (red.): Spesialprest i livssynsåpent samfunn (Cappelen Damm Akademisk / NOASP, Religionsfag Profil, 2023)

52. Terje Stordalen (ansvarlig red.), Anders Aschim, Kåre Berge, Knut Holter, Kristin Joachimsen og Marta Høyland Lavik (red.): Samklang. Det gamle testamentet i Den norske kirkes prekener (Verbum 2023, 280 s.)

51. Tom Sverre Tomren: Kyrkje, miljø og berekraft. Ein studie av miljøfråsegnene i dei store kyrkjesamfunna i perioden 1969-2019 og ein detaljanalyse av korleis Den norske kyrkja har arbeidd med det grøne skiftet gjennom 50 år (Embla akademisk 2019, 330 s.)

50. Per Kristian Aschim og Tarald Rasmussen (red.): Reformasjon nå: Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke (Eide forlag 2016, 558 s.)

49. Ledelse i folkekirken. Perspektiver på ledelse og fremtidig organisering av Den norske kirke, Ved arbeidsgruppe oppnevnt av Den norske kirkes presteforening (Presteforeningen 2011, 61 s.)

48. Hans Arne Akerø (red.): Mellom embetsmyndighet og demokrati: prestetjenesten i Skandinavia siden 1905: fra en pastoralkonferanse i 2005 i Maragretakyrkan i Oslo i anledning av 100-årsmarkeringen av unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige (Presteforeningen 2006, 160 s.)

47. Rolf Simeon Andersen og Hans Arne Akerø (red.): Himmelgaven: kirkens møte med mennesker ved dåp (Presteforeningen 2002, 216 s.)

46. Morten Huse (red.): Prest og ledelse (Kirkeforum) (Verbum 2000, 469 s.)

1990-tallet

45. Øystein Bjørdal og Brita Hardeberg (red.): Kilden og veiene: en praktisk pilegrimsteologi (Liturgisk skriftserie nr. 6) (Tapir 1999, 147 s.)

44. Svein Malmbekk og Frode Wigum (red.): Vårherres verden: en bok om kirke og gudstro i Nord-Norge gjennom 1000 år (Presteforeningen 1999, 254 s.)

43. Ola Tjørhom: Kirken – troens mor: et økumenisk bidrag til en luthersk ekklesiologi (Kirkeforum) (Verbum 1999, 291 s.) og Gunnar Thelin: Ekklesiologi. Studiehefte til Ola Tjørhoms bok Kirken – troens mor, Verbum 1999 (Presteforeningen 2000, 16 s.)

42. Egil Morland (red.): Yrkesetikk for prester (Presteforeningen 1997, 136 s.)

41. Tor Johan S. Grevbo (red.): Teologi og litteratur i dag (Presteforeningen 1997, 215 s.)

40. Olav Fykse Tveit: Porvoo-dokumentet: en milepæl i den anglikansk-lutherske dialog (Presteforeningen 1994, 14 s.)

39. Asbjørn Hirsch: Visjonen og hverdagen. Kursplan (IKO 1994, 15 s.) og Asbjørn Hirsch: Visjonen og hverdagen. Studiehefte (IKO 1994, 72 s.)

38. Per-Otto Gullaksen: Kirken og forbrukersamfunnet. Studiehefte til bispemøteutredningen Forbrukersamfunnet som etisk utfordring, Verbum 1993 (Presteforeningen 1994, 16 s.)

37. Helge S. Kvanvig, Paul Erik Wirgenes og Gunnar Thelin: Kirken og byen. Studiehefte til bøker av Helge S. Kvanvig: By søker sjel, Verbum 1992 og Paul Erik Wirgenes m.fl.: Jesus i byen, Nye Luther 1992 (Presteforeningen 1993, 16 s.)

36. Anders Moen Kvalsnes: Praktisk menighetsbygging. Studiehefte til Olav Skjevesland: Huset av levende steiner, Verbum 1993, (Presteforeningen 1993, 16 s.)

35. Olav Hagesæther: Kirken og tiden: norsk preken fra 1880 til 1920: en skissemessig presentasjon av prekener i en krisetid (Presteforeningen 1991, 194 s.)

34. Om alle land lå øde: Kristen gudstro i en truet verden (Presteforeningen 1990, 228 s.)

33. Knut Andresen: Sammen om felles mål: bispedømmerådets instruksjonsmyndighet: om regelverk og mål i prestetjenesten (Presteforeningen 1990, 124 s.)

32. Tjenestens kilder: En bok om pastoral spiritualitet (Presteforeningen 1990, 194 s.)

1980-tallet

31. Øystein Bjørdal og Jørn Fevang (red.): Mellom skapelse og gjenløsning: gudstjenesten i fokus (Presteforeningen 1989, 96 s.)

30. Prestetjenesten i en ny tid: delaspekter ved en fornyet pastoralpolitikk (Presteforeningen 1988, 65 s.)

29. Bjørn Sandvik (red.): Folkekirken – status og strategier (Presteforeningen 1988, 185 s.)

28. Sannhetens øyeblikk: kirken og krisen i Sør-Afrika (Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og Kirkens U-landsinformasjon 1986, 39 s.) og Studieopplegg til Kairos-dokumentet (Presteforeningen og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke 1986, 5 s.)

27. Sjelesorg for mishandlede kvinner: studiehefte (Presteforeningen 1986, 41 s.)

26. Egil Elseth: Til paradis med sang. Glimt av salmesangens historie og et besøk i salmedikterens verksted (Verbum 1985, 128 s.) og Egil Elseth: Thomas Kingo. Veversønnen som ble salmedikter (Verbum 1985, 120 s.) og Egil Elseth: Hans Adolf Brorson. Pilegrimen og poeten (Verbum 1985, 142 s.)

25. Bjørn Bue, Tore Svein Langås og Arne B. Samuelsen (red.): Misjon. En velsignelse til alle folk. En missiologisk studiebok (Presteforeningen 1988, 195 s.)

24. Dag Sigurd Wisløff: Dåpssamtalen (Verbum 1984, 69 s.) og Arne J. Eriksen: Studiehefte: et veiledningshefte for bruk av video-kassetten: Dåpssamtalen (Presteforeningen 1984, 8 s.)

23. Tor Johan Sørensen (Grevbo): Det fir-foldige menneske: et personlighetsspeil til sjelesørgerisk bruk (Luther 1983, 178 s.) og Bjørn Lande, Øystein Spilling og Sverre Stoltenberg: Studiehefte til Tor Johan Sørensen (Grevbo): Det fir-foldige menneske: et personlighetsspeil til sjelesørgerisk bruk (1983) (12 s.)

22. Dåp, nattverd og embete: Studiehefte (Presteforeningen 1983, 14 s.)

21. Arne J. Eriksen og Helge Aarflot (red.): Så tilholder og formaner jeg deg: en studiebok om ordinasjon/vigsling til kirkelig tjeneste (Presteforeningen 1984, 242 s.)

20. Øystein Spilling (red.): Presten som sosialetisk veileder: en studiebok om sosialetikk anvendt i praktisk menighetsarbeid (Presteforeningen 1984, 207 s.) og Kirken og freden. Kort studieopplegg i tilknytning til boken «Presten som sosial-etisk veileder» (Nedrustningsutvalget under Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og Presteforeningen, 31 s.)

19. «Neste år i Jerusalem»: artikkelsamling ved Institutt for religionshistorie og kristendomskunnskap, Universitetet i Oslo 1982 til emnet Jødedommen under valgfritt pensum på mellomfagstillegget (1982, 110 bl.) og Ole Christian Kvarme: Kirkens jødiske røtter (Sjalomheftene nr. 7, Luther 1985, 71 s.)

18. Harald Bekken (Red.): Tro og erfaring: den kristne tro i møte med erfaring og virkelighet (Universitetsforlaget 1981, 181 s.) og Harald Bekken (red.): Tro og erfaring: en studiebok om erfaringens betydning for kristen tro og forkynnelse (Andaktsbokselskapet 1982, 107 s.)

17. En ny sang for Herren: En studiebok i hymnologi (Andaktsbokselskapet 1981, 293 s.)

16. Karl Gervin (red.): Barn og nattverd (Aschehoug 1981, 123 s.)

15. Petter A. Haug (red.): I nærmiljøet: kontakt og samarbeid skole-kirke (IKO 1980, 64 s.)

14. To løfter og ett liv: presten og familien: studieopplegg nr. XX (Presteforeningen 1980, 100 s.)

13. Confessio Augustana – Bekjennelse i dag: studieopplegg nr. XIX (Presteforeningen 1980, 122 s.)

1970-tallet

12. Fra skrivebord til prekestol: det Nye testamente – eksegetisk metode og prekenforberedelse: studieopplegg nr. XVIII (Presteforeningen 1979, 208 s.)

11. Prest – embete og eksistens: studiestoff til spørsmålet: Hva er en prest?: studieopplegg nr. XVII (Presteforeningen 1979, 166 s.)

10. Ekteskapet i en oppbruddstid: studieopplegg nr. XVI. (Presteforeningen 1978, 140 s.)

9. Det Gamle testamente i kirkens forkynnelse: studiehefte til studieopplegg nr. XV (Presteforeningen 1978, 60 s.)

8. Nattverden i menighetens liv (Andaktsbokselskapet 1977, 239 s.)

7. Kirken i det Nye testamente: studiehefte til studieopplegg nr. XIII (Presteforeningen 1977, 31 s.)

6. Den norske kirkes økumeniske engasjement: studiehefte til studieopplegg nr. XII (Presteforeningen 1977, 26 s.)

5. Sorg og død: en studiebok til PF’s studieopplegg nr. XI (Presteforeningen 1977, 128 s.)

4. Stat-kirke: Et spørsmålshefte utarbeidet til studieopplegg nr. X (Presteforeningen 1975, 16 bl.)

3. Dåpssyn, dåpsforkynnelse, dåpspraksis: en studiebok utarbeidet til PF’s studieopplegg nr. IX (Presteforeningen 1975, 71 s.)

2. Prest og menneske: noen sider ved prestetjenesten pastoralteologisk belyst: en studiebok (Presteforeningen 1975, 91 s.)

1. Forkynnelse over gammeltestamentlige tekster (Presteforeningen 1975, 24 bl.)