Presteforeningens arbeid med profesjonsetikk for prester

Presteforeningens representantskap vedtok det nye dokumentet om profesjonsetikk for prester i sitt møte 15.-16. mars 2017. Prosjektgruppe for etikk og samfunn (PRES) utarbeidet et utkast som gikk til samtale i organisasjonen i 2016. Profesjonsetikk var også et av hovedtemaene på landskonferansen i 2016. Etter dette har PRES bearbeidet det opprinnelige utkastet, før sentralstyret gjennomgikk dokumentet i januar 2017. De tidligere yrkesetiske retningslinjene fra 2001 hadde mer form  av etiske regler og retningslinjer.

Det profesjonsetiske dokumentet blir trykt opp og distribuert til Presteforeningens medlemmer før sommeren.

Sentrale verdier i møtet med den andre

Det nye profesjonsetiske dokumentet har i større grad form av et verdidokument, som framhever to sentrale verdier som er viktige i prestenes møte med den andre. Disse verdiene er åpenhet og integritet. Profesjonsetikken sikter mot å bidra til forsvarlig praksis i prestens møte med den andre, i utøvelse av sjelesorg, forvaltningen av kirkens ritualer og ellers. Som profesjonsutøver har presten et særlig ansvar for ivaretakelsen av den andre. «Prester søker i sin profesjonsutøvelse alltid det som ganger andre».

De grunnleggende forpliktelsene

Prestene har sitt oppdrag fra kirken, men har også et viktig samfunnsoppdrag. Prestenes profesjonsetiske forpliktelse springer ut av disse oppdragene. Oppdraget er beskrevet i ordinasjonsløftet og tjenesteordningen. Prestenes profesjonsetikk rammes også inn av grunnleggende forpliktelser knyttet til taushetsplikt, avvergeplikt og krav om ikke å misbruke stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold (Straffeloven §§ 211, 196 og 295).

De profesjonsetiske forpliktelsene utmyntes i

Presten og mediene

Prosjektgruppe for etikk og samfunn har også utarbeidet et refleksjonsdokument om «Presten og mediene«. Dette dokumentet inneholder noen grunnleggende råd og testspørsmål for bruk av sosiale medier, og en del eksempler til refleksjon og drøfting. Hensikten er å bevisstgjøre prester om hva slags arena sosiale medier er, og til å tenke igjennom hvordan man framtrer i slike medier. Mange bispedømmer har også utviklet vær-varsom-plakater for bruk av sosiale medier som prestene også må forholde seg til.

Kirkens samtaler med barn og ungdom

Presteforeningen utviklet i 2016 i samarbeid med KUFO, Diakonforbundet og Kirkelig ressurssenter et hefte og en artikkel om «Kirkens samtaler med barn og ungdom. Om taushetsplikt og profesjonelt skjønn«.

Emneknagger

Profesjonsetikk