Om bruddet i hovedtariffoppgjøret med KA

Som kjent er det brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale mellom KA og flertallet av fagforeningene i kirken. Bruddet kom etter at forhandlingene hadde gått en uke på overtid. Partene vil be Riksmekleren om assistanse til å finne en løsning, og er enige om at oversendelse til Riksmekleren først skjer etter 13.august. Fram til dette skjer det altså ikke noe med saken.

–Vi håper at meklingen kan føre fram til en løsning, slik at vi unngår streik. Samtidig er det avgjørende for oss å få en helhetlig løsning der våre medlemmers vilkår ikke blir svekket, sier Kristian Mollestad, forhandlingssjef i Presteforeningen og forhandlingsleder i Unio KA.

Forhandlinger om mange svært viktige temaer

Presteforeningen, sammen med alle de andre forbundene i Unio, LO og YS, fremmet en rekke krav som ville gi en god utvikling av tariffavtalens bestemmelser og av eksisterende lønnssystem. Blant annet fremmet vi krav om en varig justering av minstelønn for prestestillingene tilsvarende dagens begynnerlønn for kapellaner, sokneprester og prostiprester. Videre fremmet vi krav om ansiennitetsstige for spesialprestene og en forlenget ansiennitetsstige for prostiprestene.

–Vi fremmet også krav om videreføring av andre bestemmelser som i dag gjelder for Den norske kirke (rettssubjektet) i henhold til tilleggsavtalen, og at flere av disse skulle gjøres gjeldende også i fellesrådene, sier Mollestad.

Krevende forhandlinger

–Dette var krav som ikke ble imøtekommet i tilbudene fra KA. I et forsøk på å finne en løsning på forhandlingene la vi i vårt siste krav i hovedsak kun inn videreføring av dagens bestemmelser. Samtidig gikk vi med på at flere av våre viktige krav om justeringer innen lønnssystemet ble tatt inn i partssammensatte utvalg som kunne jobbe med dette fram mot hovedtariffoppgjøret i 2020. Dette er en vanlig måte å «løse» problematiske krav i tariffoppgjør hvor partene ikke klarer å bli enige, for å hindre brudd, forteller Mollestad.

Dette forutsatte for organisasjonenes del en gjensidighet når det gjaldt tilsvarende viktige krav fra KA, og lå som et premiss bak vårt siste krav inn i forhandlingene. Da KA avviste å flytte sine krav til partssammensatt utvalg ble det umulig å akseptere deres helhetlige tilbud. Bruddet var dermed et faktum for forbundene som organiserer det store flertallet av de ansatte.

Ikke streik hvis meklingen fører fram

Riksmeklerens oppgave er å finne en løsning som partene kan enes om. Det er først hvis meklingen ikke fører fram at det kan bli streik. Hvem og hvor mange som vil omfattes av streiken og hvor uttaket vil være er ikke avgjort.

Tidspunkt for meklingen er ikke fastsatt, og siden partene er enige om at saken først sendes Riksmeklingsmannen etter 13.august kan meklingen tidligst skje i slutten av august. Hvor lang tid som settes av og hvilken frist som settes for å komme til enighet er heller ikke kjent.

Alle fagforeningene i Unio, LO og YS, samt Kirkelig undervisningsforbund, er omfattet av meklingen. Disse foreningene favner bredden av arbeidsoppgavene i Den norske kirke. Så vel prester, diakoner, kateketer og organister som barnehageansatte, menighetspedagoger, kontoransatte, gravere og kirketjenere vil kunne bli berørt.

Følg med på prest.no og unio.no i august for nærmere informasjon.

Kategorier

Aktuelt