Grønn prestestola sammenbrettet

Foto: Kristianne Marøy

Grønn prestestola sammenbrettet

Foto: Kristianne Marøy

Ny rapport: Færre enn ventet slutter som prest

Færre enn forventet slutter som prest i løpet av de første fem årene etter ordinasjon. En tredjedel av de som ordineres er 40 år eller eldre ved ordinasjonstidspunktet. Dette viser en ny rapport fra Presteforeningens fagavdeling.

Rapporten er ført i pennen av rådgiver i Presteforeningens fagavdeling, Anne Beate Tjentland som også har gjennomført undersøkelsen Hva gjorde at du sluttet – hva kunne fått deg til å bli? Rapporter fra Presteforeningens fagavdeling 2019:1.

Mange blir

85 prosent av de som ble ordinert i tidsrommet 2011-2013 er i prestetjeneste fem år seinere. Dette er et gledelig funn i Presteforeningens undersøkelse av hvor mange som slutter som prest i Den norske kirke innen fem år etter ordinasjon, og årsaker til dette. Fra flere hold har det vært spurt om det er en flukt fra presteyrket. Denne undersøkelsen tyder på at svært mange av dem som ordineres er i prestetjeneste over tid.

Overraskende funn

Det at en tredjedel av dem som ordineres er 40 år eller eldre ved ordinasjon, er et overraskende og uventet funn. Det overrasker også at det er flere med full teologiutdannelse i denne gruppen, enn kandidater som har blitt godkjent av Evalueringsnemda i Den norske kirke. Presteforeningen ønsker å hente inn mer kunnskap om denne gruppen, som har vært viktigere for rekruttering til prestetjenesten enn vi har vært klar over.

Sammensatte årsaker

Det er ulike veier ut av presteyrket for de 15 prosentene som har sluttet i løpet av de fem første årene. Noen har blitt pensjonister, noen utenlandske prester som har tjenestegjort i Norge en periode har flyttet ut av landet igjen. De resterende trer enten helt ut av prestetjeneste, eller går over i en annen kirkenær stilling som arbeid i kristelig organisasjon, kirkelig administrasjon og lignende.

I undersøkelsen er en del av de som har sluttet intervjuet om årsakene til dette, og om hva som eventuelt kunne fått dem til å bli. Intervjuene peker ikke på én markant årsak til å slutte som prest, men viser et sammensatt bilde. Faktorer som har betydning er: Spennet mellom egen tro og teologi og prestetjenesten, arbeidsmiljø og rammer, grenseløse forventninger, summen av tilfeldigheter, og ønske om nye utfordringer og et variert yrkesløp.

Prosjektet er gjennomført med støtte fra Kirkerådets rekrutteringsprosjekt 2018-2020.

Kontaktperson: Rådgiver Anne Beate Tjentland, telefon: 480 67 955, e-post: anne.beate.tjentland@prest.no