Ny organisasjon? Temahefte og høring – svarfrist 30. september

I disse dager har Presteforeningens medlemmer fått temaheftet Ny organisasjon? i posten. Slik har Inter Collegas gjenoppstått som temahefteserie. Temaheftet inviterer alle Presteforeningens lag og utvalg til å uttale seg om forslaget om å slå sammen Presteforeningen, Det norske diakonforbund (DNDF) og Kirkelig undervisningsforbund (KUFO).

Temahefte – grunnlagsdokumenter for en ny organisasjon

Heftet gir en grundig presentasjon av forslaget om sammenslåing av de tre organisasjonene. Det er utarbeidet et felles grunnlagsdokument, en politisk plattform for ny organisasjon og et utkast til lover for ny organisasjon. Disse tre dokumentene er utarbeidet i en prosess hvor ledere og generalsekretærer i de tre organisasjonene har arbeidet sammen. Dokumentene er forankret i de tre organisasjonenes styrer.

I tillegg til de tre grunnlagsdokumentene for en eventuell sammenslåing, inneholder temaheftet et intervju med Presteforeningens leder, Martin Enstad, om bakgrunnen og motivasjonen for sammenslåing, og en oversikt over hvordan en ny organisasjon er tenkt oppbygd.

Prosess

Presteforeningens representantskap skal i oktober 2017 ta stilling til om en skal foreslå for Presteforeningens generalforsamling i mars 2018 å gå inn for sammenslåing av organisasjonene. Tilsvarende prosesser er i gang i de to andre organisasjonene.

Representantskapet har ønsket å høre organisasjonens lag og utvalg mener om den mulige sammenslåingen til en ny organisasjon.

Høring – frist 30. september

I uke 34 mottar alle ledere av prostilag, faglag, stiftsstyrer, lønns- og forhandlingsutvalg og fagutvalg en elektronisk spørreundersøkelse. (Dersom noen ledere i slike lag og utvalg ikke har fått spørreundersøkelsen på mail innen torsdag 24. august, bes de kontakte jon@prest.no, så opplysninger kan rettes opp i vårt medlems- og adresseregister)

Det er organet, laget eller utvalget, som er høringsinstans. Høringen bes gjennomført på følgende måte:

Les temaheftet.

  1. Diskuter saken i prostilagsmøte/ faglagsmøte/ stiftsstyremøte/ møte i lønns- og forhandlingsutvalget/ møte i fagutvalget.
  2. Leder i prostilaget/ faglaget/ stiftsstyret/ lønns- og forhandlingsutvalget/ fagutvalget har ansvar for å besvare spørreundersøkelsen på lagets/utvalgets vegne (ikke på sine egne vegne) innen 30. september 2017.

Høringen blir sammenfattet og resultatet lagt fram for representantskapet i oktober 2017.

Spørsmål angående høringen rettes til generalsekretær Ole-Johs. Huuse, huuse@prest.no, telefon 911 10 277.

Dokumenter