Ny bok om sosiale medier og kriser

Hvordan har sosiale medier så langt vært brukt ved kriser? Hvordan kan og bør de sosiale mediene brukes? Dette har beredskapsleder i Sjømannskirken, Petter Skants, skrevet om i boka

Sosiale medier og krisehåndtering, (Gyldendal akademisk 2016) hvor disse to spørsmålene drøftes og belyses ved en rekke eksempler, egne erfaringer og tydelige refleksjoner og synspunkter.

Boka er skrevet til de som eier en oppstått krise – flyselskapet som opplever at et av deres fly styrter, næringsmiddelindustri som får omdømmeproblemer på grunn av dårlig kvalitet på et matprodukt, oljeindustri som skaper miljøproblem ved utslipp. Men også de som håndterer kriser – politi og andre med utrykningsansvar – er adressater for boka. Den gir eksempler på hvordan sosiale medier kan fungere godt som informasjonskanal til allmenheten ved ulykker og andre hendelser som skaper et informasjonsbehov.

Kirken og kirkelig ansatte eier sjelden kriser, selv om det også skjer. Men vi deltar ofte i både akutt håndtering og etterarbeid ved større og mindre hendelser nasjonalt og lokalt. Skants er opptatt av å bidra til at sosiale medier brukes slik at de som rammes av en krise opplever støtte gjennom kontakten med de som til enhver har ansvar for oppfølging og informasjon. Kunnskapen den byr på kan være god å ha når kirkelig ansatte deltar i kriseteam eller løsere organisert lokalt oppfølgingsarbeid. Vår innsikt i dette feltet kan gjøre oss i stand til å yte bidrag til at andre gjør en best mulig jobb.

Skants bok fungerer også som en kortfattet innføring i de forskjellige sosiale medier og hvordan de kan være til nytte i yrkesmessig sammenheng. Denne innføringen sammen med eksempelsamlingen fra bruk i krisetider skaper også ettertanke inn mot den daglige bruk av sosiale medier, både på det personlige og organsiasjonsmessige plan.