Foto: Jens Lelie

Foto: Jens Lelie

Foto: Jens Lelie

Foto: Jens Lelie

Nå kan du påvirke Presteforeningens strategi fra 2021

Send inn dine forslag

Presteforeningens skal vedta ny strategi- og handlingsplan på generalforsamlingen 15.-17. mars 2021. Nå inviterer vi alle medlemmer til å komme med forslag til mål i den nye strategi- og handlingsplanen. Dette gir deg mulighet til å rette foreningens oppmerksomhet mot saker som opptar deg.

Du sender inn så mange eller få forslag du vil. Alle forslag vil så bli behandlet av Representantskapet i oktober. På bakgrunn av innkomne forslag lager Representantskapet sitt forslag til strategi- og handlingsplan for 2021-2024.

Dine forslag må sendes pr mail til pf@prest.no innen 30. juni 2020.

Utforming

Strategi- og handlingsplanen vil bestå av en overordnet del og de samme fire temaområdene som i dagens strategi- og handlingsplan:

Les gjerne gjeldende strategi- og handlingsplan for å se om det er noe du ønsker at skal videreføres. Dette må du da ta med blant dine forslag. Du kan også foreslå helt nye tema. I alle tilfelle må forslagene dine merkes tydelig med hvilket temaområde du mener det skal høre til i.

Videre prosess fram mot generalforsamling

Representantskapets forslag til strategi- og handlingsplan vil etter deres møte i oktober bli sendt ut til alle organer i PF, som inviteres til å komme med endringsforslag innen utgangen av året. Det er kun organer i organisasjonen som på dette tidspunktet kan fremme endringsforslag som skal behandles på generalforsamlingen. Har ditt innspill ikke kommet med i første runde må du få støtte fra ditt organ (f.eks. lokallaget) som kan sende det inn på nytt. Endringsforslagene tas inn som en del av sakspapirene til GF, og vil bli behandlet av generalforsamlingen.

Dette er saksgangen som Representantskapet har vedtatt for arbeidet med Strategi- og handlingsplanen for 2021-2024:

  1. Invitasjon til alle medlemmer og organer om å komme med forslag og innspill til Strategi- og handlingsplanens overordnete del og hovedmål sendes ut til alle medlemmer og organer i mars 2020, umiddelbart etter Representantskapets behandling, med frist 30. juni 2020
  2. Sekretariatet lager et forslag til Sentralstyret basert på innkomne forslag som behandles i Sentralstyret 20.-21. august 2020
  3. Representantskapet behandler Sentralstyrets forslag i oktober 2020 (med alle innkomne forslag som vedlegg) og lager ut utkast til Strategi- og handlingsplan for 2021-2024, inkludert en overordnet del.
  4. Representantskapets forslag til Strategi- og handlingsplan sendes ut til alle organer i organisasjonen som inviteres til å komme med endringsforslag innen utgangen av året.
  5. I januar gjøres sakspapirer til GF klare hvor både representantskapets forslag og endringsforslagene er med.
  6. GF 2021 15.-17. mars behandler og vedtar Strategi- og handlingsplan (overordnet del og hovedmål) for 2021-2024. Delegater kan legge fram ytterligere endringsforslag på GF.
  7. Etter GF arbeider sekretariat og sentralstyre fram handlingsmål for hvert år, og i juni kan representantskapet vedta hele planen.

Velkommen til å komme med forslag!

Forslagene sender du pr mail til pf@prest.no innen 30. juni.

Relaterte artikler

Generalforsamling 15.-17. mars 2021

SAMMEN I ENDRING 169 delegater er påmeldt digital generalforsamling! Her legges politisk plattform for PF for de neste tre årene, nytt sentralstyre skal velges, vi skal snakke om grønt tariffarbeid og beslutte hvordan organisasjonen skal jobbe fram høringssvar om kirkelig organisering.

More-button

Kategorier

Aktuelt