Masteroppgave: Relasjoner i forandring.

Hvordan kan den psykologiske teorien om tilknytning bidra til å forstå åndelige og eksistensielle behov hos pasienter i livets sluttfase? Dette spør sykehusprest Håvard Ervik om i sin masteroppgave. Ervik er prest ved Helse Møre og Romsdal.

Oppgaven tar utgangpunkt i møter med palliative pasienter og spørsmål om tro, verdier og mening som blir viktig i denne fasen av livet. Religionspsykologien har gjennom flere studier vist at tilknytning kan være en nyttig ramme for å forstå personlige dynamikker i religiøs tro. Sykehusprestens funksjon som teologisk samtaleparter og sjelesørger åpner opp for nye relasjonelle erfaringer som også kan ha kvaliteter med betydning for pasientens tilknytning. Oppgaven søker svar på hva som kjennetegner palliative pasienters åndelige behov og hvilken betydning prestetjeneste/sjelesorg har for palliative pasienters arbeid med sine åndelige behov.