Masteroppgave: Ingrid Løining Ørum: Presters taushetsplikt – innhold, grenser og rettslige konsekvenser

I en masteroppgave levert ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, har Ingrid Løining Ørum tatt for seg presters taushetsplikt.

Innledningsvis gir hun en oversikt over lovverket, presters ikke-rettslige forpliktelser (ordinasjonsløftet) og kort om taushetsplikt i Sverige, Danmark og Den katolske kirke.

Hoveddelen av avhandlingen er en framstilling og drøfting av gjeldende rett når det gjelder taushetsplikt, både den forvaltningsmessige taushetsplikten som er forankret i forvaltningsloven § 13, og den kallsmessige taushetsplikten som er forankret i straffeloven § 211. Her gjennomgås både hva taushetsplikten dekker, og hvilke unntak som finnes fra taushetsplikten.

Til slutt behandles avvergeplikten og de rettslige konsekvensene av taushetsplikten. Oppgaven er oppdatert på den aktuelle rettstilstanden pr. våren 2018, altså etter virksomhetsoverdragelsen.

I en avsluttende kommentar retter forfatteren blikket framover mot kommende lovendringer.