Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Mastergrad: Prester i møte med mennesker med nyåndelige erfaringer

Høsten 2013 leverte sogneprest i Tønsberg, Yngve J. Sagedal, sin masteroppgave ved Det Teologiske Menighetsfakultet. Oppgavens overskrift var: «Prester i møte med mennesker med nyåndelige erfaringer – i hvilken grad prester fanger opp nyåndelige fenomener og hvordan de forholder seg til dette.»

I sin innledning skriver Sagedal følgende:

Kan vi gjennom prestens hverdagsmøter med mennesker få ny kunnskap og nye perspektiver på kirkens møte med vår tids folkereligiøsitet preget av nyåndelig tankegods? Hva kan og skal kirken bruke denne kunnskapen til? Hvordan kan slike nye perspektiver eventuelt prege og forme kirkens selvforståelse på en nyskapende måte?

Vi må anta at prester i kraft av sin utdannelse og erfaring, i sin rolle som åndelige ledere og ved sin brede kontaktflate med mennesker peker seg ut som en gruppe i samfunnet som har stor kompetanse og mulighet til å fange opp åndelige signaler i tiden. Det sies ofte at nyåndeligheten er blitt en del av allmenkulturen, ”smurt tynt utover” – allesteds nærværende – også blant kirken egne medlemmer, og kanskje også blant de aktive i menigheten.

Er det slik, skulle det også være grunn til å tro at vi kan registrerer en økning i antall henvendelser til prester der nyåndelige erfaringer kommer til overflaten. Men er det virkelig slik? Er presters hverdagsmøter med mennesker med nyåndelige erfaringer en symptombærer på at kirken bærer en tung og negativ arv i sitt forhold til slike erfaringer? Makter kirken å kommunisere at den foruten å være menighet, aktivitetskirke og ritualforvalter, også er en åndelig arena for samtale, veiledning og sjelesorg?

Det er lett å tenke at kirkens egne medlemmer vil kunne søke healeren og alternativterapeuten, fremfor presten, for åndelig veiledning om kirken ikke mestrer denne utfordringen. Det er slike spørsmål og utfordringer som danner bakteppet for den foreliggende undersøkelsen, som så langt meg bekjent ikke har vært undersøkt med presters hverdagserfaringer som kilde.

Yngve J. Sagedals oppgave er blant annet gikk oppmerksomhet hos NRK Vestfold og i Dagen.