Masteravhandling: «Fra fri til bundet?» – Presters opplevelser ved innføring av fast arbeidstid

Åse Rugland er sokneprest i Orkland og Geitastrand sokn i Nidaros bispedømme, og har skrevet masteroppgave om et viktig og aktuelt tema: Innføring av arbeidstid for prester, og endringer som berører profesjonsforståelsen for prester. Hun presenterer undersøkelsen sin slik i avhandlingens sammendrag:

«Målet med oppgaven har vært å finne ut om innføringen av fast arbeidstid for menighetsprester i 2016 kan ha hatt konsekvenser for prestetjenesten.

Jeg har lagt til grunn et utforskende forskningsdesign hvor det har vært et mål å kartlegge opplevelsene prestene sitter med knyttet til denne endringen. Samtidig med dette har jeg ikke låst arbeidet fullstendig kun til å gjelde innføring av arbeidstidsavtalen i 2016.

Endringer som prestetjenesten har gjennomgått er sammenvevd, noe som også kommer fram. Resultatene i dette arbeidet viser at prestene sitter med ulike erfaringer ved overgang til ny arbeidstidsavtale.

Ser man snevert på kun arbeidstidsavtale viser funnene i denne undersøkelsen at endringene hos de fleste av informantene ikke oppleves som det de selv vurderer som «store». Sett i litt større kontekst av endringer er det funn i undersøkelsen som skiller seg ut og som medfører at jeg har valgt å diskutere temaet opp mot profesjonsteori.

Basert på funnene i undersøkelsen stiller jeg spørsmål ved om presteprofesjonen er i endring og i hvilken retning endringene går. Hovedfunnene her knytter seg til presters opplevelse av endret kontroll over arbeidsoppgaver, endret kontroll over hvordan arbeidstid disponeres og endret kontroll over hvor prestetjenesten skal utføres. Jeg diskuterer også hvordan tilgrensende profesjoner påvirker prestetjenesten.

Videre tar jeg opp spørsmålet om prestetjenesten som profesjon er i ferd med å bevege seg fra en profesjonsforståelse til en annen og ser dette opp mot påvirkning fra «New Public Management». Jeg diskuterer også frihet og fleksibilitet i arbeidstidsavtalene.»

Åse Ruglands masteravhandling "'Fra fri til bundet?' -Presters opplevelser ved innføring av fast arbeidstid" kan lastes ned her: