Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Master: Økumeniske tendenser i Zinzendorfs teologi

I samtiden kan det av og til virke som om økuemenikk er et helt nytt begrep i den verdensvide kirke. Dette er ikke tilfelle. I europeisk tradisjon er det flere ulike bevegelser fra 1600-tallet som ikke opererer med konfesjonelle skiller.

Min oppgave om Zinzendorf viser hvordan tverrkirkelighet og økumenikk går som en rød tråd gjennom hele forfatterskapet til en svært signifikant kirkeleder på 1700-tallet.

Hensikten med oppgaven har vært å utvide den snevre forståelsen av pietisme som kirkelig bevegelse, og vise hvordan den radikale delen av pietismen mer virket åpnende enn begrensende. Oppgaven viser hvordan Herrnhuternes teologi på ingen måte var snever, men økumenisk og til en viss grad universalistisk. Dette utvider og nærmest sprenger det bildet mange har av pietismen.

Zinzendorf er en av de mest fascinerende skikkelsene i denne perioden. Han står på den ene siden i en tydelig pietistisk og luthersk kontekst, men utvikler også sin egen åpne, overkonfesjonelle teologi.