Oppslag i Budstikka 27.7.2016

Faksimile: Asker og Bærums budstikke

Oppslag i Budstikka 27.7.2016

Faksimile: Asker og Bærums budstikke

Master: Hvordan vil menighetsstaben bli ledet?

Hvordan oppleves ledelsen i menighetsstaben? Og hva slags ledelse ønsker staben seg? Astrid Sætrang Morvik, sokneprest i Østenstad, leter etter svar på disse spørsmålene i sin masteravhandling i praktisk teologi fra høsten 2015: «Hvordan vil menighetsstaben bli ledet? En kvalitativ undersøkelse av kirkefaglige medarbeideres erfaring med og ønske om ledelse i den lokale menighetsstaben.»

Metode

Avhandlingen tar utgangspunkt i spørsmålsstillingen «Hvordan oppleves ledelsen i menighetsstaber av de kirkefaglige ansatte, og hva slags ledelse ønsker de seg?» For å besvare dette spørsmålet benyttet Morvik seg av kvalitative gruppeintervjuer. Informantene var kirkefaglig ansatte (prest, diakon, kateket og kantor), én fra hver yrkesgruppe i hver gruppe, men fra ulike staber. Gruppene ble bedt om å beskrive lederaktiviteter, dvs. hvem holder frem visjonen, er igangsettere, motiverer og oppmuntrer, hvem fordeler ansvar og sørge for riktig bruk av kompetanse, hvem tilrettelegger og sørger for ryddige arbeidsforhold, og hvem sørger for godt arbeidsmiljø og håndterer konflikter.

Funn

Funnene i avhandlingen er at lederaktiviteter utøves av alle kirkefaglige ansatte uavhengig av formell lederposisjon, mens bevisstheten om at man selv utøver ledelse er liten. Derimot er det et flertall av informantene som ønsker seg en tydeligere kirkefaglig ledelse, dvs. at man ser behovet for at én i staben, gjerne soknepresten, har et overordnet ansvar for å samordne arbeidet og løfte frem visjonen og retningen for arbeidet.

Media

Avhandlingen ble utgangspunkt for en serie avisoppslag i Asker og Bærums budstikke i juli 2016:

Dokumenter

Hvordan vil menighetsstaben bli ledet? Avhandlingen i fulltekst