Photo by Pau Sayrol on Unsplash

Photo by Pau Sayrol on Unsplash

Konferansestipend: Det livssynsåpne samfunn – dialog og polarisering. Nordisk Dialogkonferanse 2023

Presteforeningen lyser ut konferansestipend til Nordisk Dialogkonferanse 14.-16.mars 2023, med søknadsfrist 15. januar 2023. Søknad sendes: anne.beate.tjentland@prest.no

Nordisk dialogkonferanse

Dato: 14.-16. mars 2023
Sted: Trondheim
Arrangør: De kirkelige dialogsentrene i Trondheim og Oslo og Mellomkirkelige råd
Påmeldingsfrist: 1. februar 2023. Hver deltaker må selv ordne reise og overnatting.
Arrangørene har reservert rom på Quality Hotel Augustin Trondheim, der konferansen finner sted. Dersom man velger alternativet med konferanseavgiften på 5800 kr er det med overnatting.

Arrangørene har gitt konferansen overskriften: Det livssynsåpne samfunn – dialog og polarisering, og de skriver om den:

I en tid preget av uro, krig og polarisering skal vi sammen finne veien til et inkluderende samfunn. Hva betyr egentlig livssynsåpent? Hvordan skal vi være et livsynsåpent samfunn? Og hvordan kan vi bidra til å motvirke utenforskap? Dette er spørsmål vi tar opp på den nordiske dialogkonferansen.

I 2010 oppnevnte Kulturdepartementet et tros- og livsynsutvalg som skulle gjennomgå statens tros- og livssynspolitikk. Utvalgets oppgave var å legge frem konkrete forslag til en mer helhetlig tros- og livssynspolitikk som skulle sikre alle borgeres tros- og livsynssutøvelse. Dette resulterte i rapporten Det livssynsåpne samfunn (NOU 2013: 1). Siden da har livssynsåpent blitt et integrert begrep i det offentlige Norge. Utvalget formulerte noen grunnleggende prinsipper for det livssynsåpne samfunnet. Noen av disse prinsippene er blant annet: alle borgere skal ha tros- og livssynsfrihet, alle tros- og livssynsamfunn skal likebehandles, og alle bør akseptere å bli eksponert for andres tros- og livssynspraksis i det offentlige rom.

I løpet av den nordiske dialogkonferansen kommer det spennende innledere og det vil bli tid til samtaler og erfaringsutvekslinger rundt temaet. Vi vil også feire gudstjeneste i Nidarosdomen, verdens nordligste gotiske middelalder katedral.

Om konferansestipend

Presteforeningen dekker utgifter til konferanseavgift, reise og opphold for en deltaker, begrenset oppad til kr 9000,-. Søknadsfrist konferansestipend: 15. januar 2023. Tildeling vil skje kort tid etter det.

Du som er medlem av Presteforeningen kan søke konferansestipendet. Det er Presteforeningens fagavdeling som tildeler stipendet. Den som får konferanse stipend forplikter seg å bidra med en faglig refleksjon i form av en kort artikkel til våre fagsider på nettet. Slik får alle våre medlemmer tilgang til aktuelt fagstoff via noens deltakelse på konferanser og lignende. artikkelen skal fortrinnsvis være en refleksjon over et foredrag eller seminar på konferansen som ærlig vekket deltakerens interesse.

Program for konferansen