Kandidater til Presteforeningens fagutvalg for pensjonister

Fagutvalget for pensjonister skal fremme arbeidet for og blant pensjonistmedlemmer i Presteforeningen, og ta opp saker som berører pensjonistenes tjeneste i Den norske kirke.

Utvalget består av fire personer og eventuelle varamedlemmer. Ifølge foreningens lover skal det tilstrebes at begge kjønn er representert med minst 40 %. Utvalget konstituerer seg selv og utpeker seg imellom pensjonistenes representant til Presteforeningens representantskap.

Det skal nå velges nytt fagutvalg for perioden 2021-2024. Kandidatene er Dag Dæhlin, Lars Hana, Jorunn M. Johnsen, Berit Lånke, Sissel Nerhus, Eystein Norborg og Arne Svilosen.

Lenke til elektronisk valgmodul er sendt alle pensjonistmedlemmer som har oppgitt e-postadresse. For øvrige stemmeberettigete kommer stemmeseddel i posten. Ta kontakt med sekretariatet dersom du ønsker å stemme elektronisk, men ikke har mottatt e-post. Valget avsluttes 28.4.21.

Kandidatenes selvpresentasjon (alfabetisk rekkefølge)

Dag Dæhlin (f. 1949), bosatt i Bærum, Oslo bispedømme

Pensjonist siden 2016.

Yrkeserfaring de siste 15 årene:

 • Rådgiver i personalavdelingen for Oslo bispedømme
 • Seniorprest i Bærum prosti
 • Sokneprest i Eiksmarka menighet, Bærum prosti

Tillitsverv:

 • Vararepresentant i Fagutvalg for pensjonister i Presteforeningen (FAPE)
 • Hovedverneombud for prestene i Oslo bispedømme. Leder av AMU i to perioder.
 • Sentralt hovedverneombud for prestene i Den norske kirke
 • Medlem av sentralt arbeidsmiljøutvalg (SAMU). En periode som leder.

Arbeid som pensjonist:

 • Ansvar for gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelser i Oslo bispedømme
 • Rådgiver i personal- og arbeidskonflikter
 • Prestevikar i Oslo bispedømme

Prioriteringer for arbeidet i FAPE

Hvis jeg får mulighet, vil dette være noen av sakene jeg vil arbeide for:

 • at vi som pensjonerte prester får oppleve at vi fremdeles kan være en resurs i menighetene, som f.eks vikarer, veiledere og at det kan gjøres bruk av aktuell spesialkompetanse.
 • at det i bispedømmene legges til rette for faglig oppdatering, som liturgiske endringer.
 • at Presteforeningen og FAPE kan gi god veiledning i spørsmål som angår pensjon, lønns- og        arbeidsforhold ved vikartjeneste og andre spørsmål som knytter seg til det å være pensjonist.
 • at medlemskapet i Presteforeningen skal oppleves viktig også for oss pensjonister.

Lars Hana (f. 1955), bosatt i Florvåg, Bjørgvin bispedømme

Jeg har hatt en allsidig prestetjeneste i inn og utland: misjonsprest i Japan, sokneprest i Odda, sjømannsprest i New York, kapellan på Gjøvik, og sist mange år i døvekirken i Bergen (1999 – 2017).

Da jeg ble pensjonist (AFP) i 2017, var det med ønske om å kunne vikariere i Sjømannskirken. Så jeg har denne perioden vikariert på sjømannskirkene i Rotterdam, Alanya og Arguineguin, to ganger hvert sted. Jeg er nå bosatt på Askøy, hvor jeg er leder for Erdal menighetsråd.

Jeg har lang fartstid med verv i Pf, først som studentrepresentant for Misjonshøgskolen på 70 -tallet, senere bl.a. i lokallaget i Toten prosti, før mer sentrale verv: medlem av stiftsstyret i Hamar 1995 – 99, også som leder, medlem av hovedstyret i Pf 1998 – 99 og leder av innstillingsråd i Hamar bispedømme samme tid. Jeg var lokallagsleder i døveprostiet 2000 – 2006.

Det som opptar meg når vi nå får en ny kirkelig organisering, er viktigheten av at denne utnyttes på en positiv måte, noe som krever god ledelse og god personalpolitikk. Dette har jeg skrevet et par artikler om dette i Luthersk Kirketidende. Det er viktig at også pensjonerte prester blir ivaretatt og får bidra i fremtidens kirke. Som pensjonister får vi tid og mulighet for faglig fordypning i større grad enn da vi var i aktiv tjeneste. Det er viktig at vi får impulser til å fortsette faglig utvikling, og til å bidra i kirkelige sammenhenger. Hvordan vi skal styrke og være bevisst på egen faglighet i samspill med andre faggrupper i kirken er viktig enten vi er pensjonister eller i aktiv tjeneste.

Jorunn May Johnsen (f. 1950), bosatt i Bergen, Bjørgvin bispedømme

Jeg har bodd og arbeidet i Bergen det meste av livet mitt, kun avbrutt av studier i Oslo og en periode i Sør-Sudan da jeg arbeidet for Kirkens Nødhjelp.

Jeg ble ordinert prest i mars 2003 etter å ha gjennomført teologistudier i voksen alder. Fra ordinasjonen frem til november 2016 var jeg sokneprest i Slettebakken menighet i Bergen.  Jeg valgte å bli pensjonist som 66åring og har i årene siden da hatt en del oppdrag som vikarprest i gudstjenester og kirkelige handlinger samt som veileder for prester.  For tiden er jeg medlem i mitt lokale menighetsråd samt i kirkelig fellesråd i Bergen.

Fra høsten 2017 har jeg vært koordinator for samlinger for prestepensjonister i Bergen og nærmeste omegn. Dette er et tiltak 5 prestepensjonister her i Bergen tok initiativ til fordi vi ønsket å holde kontakt med gamle kolleger. Vi har halvårlige samlinger. Dette er tiltak som er blitt verdsatt og som jeg selv ivrer for å kunne utvikle videre.

Jeg har min første yrkesutdanning som sykepleier og har arbeidet som dette samt som lærer og leder av sykepleietjeneste og sykepleierutdanning gjennom ca 25 år.

I tiden som sokneprest var jeg styremedlem av Presteforeningens lokallag i Fana prosti og jeg var ca 5 år hovedverneombud for prestene i Bjørgvin bispedømme.

Jeg er opptatt av at pensjonerte prester er en ressurs i DnK, til mere enn å være vikarprest men som veiledere og inspiratorer for yngre prester og som aktive i menighetenes arbeid.

Berit Lånke (f. 1950), bosatt i Rennebu, Nidaros bispedømme

Jeg har arbeidet som prest i Nidaros bispedømme siden min ordinasjon i 1980. Fra 1985- 2009 var jeg res. kap. i Bakklandet menighet i Trondheim.

Jeg har også vært leder ved Menighetsseminaret i Trondheim, prosjektsekretær for lokalkomiteen for Norske Kirkedager 1982, prosjektleder for European Pilgrimage 2000, som var et prosjekt under Konferansen for Europeiske Kirker, prosjektleder for Konferansen for Europeiske Kirkers Generalforsamling i Trondheim i 2003.

Fra 2009 var jeg leder for Nidaros Pilegrimsgård, fra 2011 direktør for Midlertidig nasjonalt pilegrimssenter under Riksantikvaren (NPS), fra 2013 seniorrådgiver for NPS og fagdirektør for Riksantikvaren. Pensjonist fra 2017.

Jeg har sittet i ulike styrer og utvalg og arbeidet for NRK både P1 og P2 med andakter og livssynsprogram.

Jeg har hatt et pilegrimsfirma St. Olav Pilgrimtours, som har arrangert ulike pilegrimsturer i inn- og utland og tatt ulike oppdrag, blant annet som konferansearrangør. Dette ble lagt ned da jeg begynte som leder ved Pilegrimsgården, men etter at jeg ble pensjonist har jeg opprettet et nytt firma med samme formål, oppdrag innenfor pilegrim- og kulturarrangementer. For tiden har jeg et oppdrag i et europeisk prosjekt, Interreg Europe Green Pilgrimage, under Canterbury bispedømme.

Jeg har en periode bak meg som medlem for Fagutvalget for pensjonerte prester i PF. I den perioden har jeg særlig arbeidet for gode forhold for pensjonister som ønsker å gjøre tjeneste i Kirken og, på oppfordring fra medlemmer, arbeidet for at pensjonister som har egne firmaer kan arbeide gjennom disse.

Jeg er PFs representant til sentralstyret i Landsforeningen for offentlige pensjonister (LOP).

Jeg er opptatt av at pensjonerte prester:

 • skal få relevant informasjon og rådgiving når de blir pensjonister
 • fortsatt skal ha et kollegafellesskap om de ønsker det
 • skal oppdateres faglig og få delta på relevante samlinger i forhold til teologi, liturgi og andre saker som er viktige for fortsatt tjeneste i Kirken
 • fortsatt skal få bruke sin kompetanse og sin erfaring i meningsfullt arbeid på ulike områder
 • skal ha gode arbeidsforhold om de fortsatt har helse og krefter til tjeneste i Kirken

Sissel Nerhus (fullt navn: Aud Sissel Nerhus, f. 1953), bosatt i Sandnes, Stavanger bispedømme

Teologisk utdanning fra Menighetsfakultetet (1981) og Familieterapi fra Diakonhjemmet (1992). Pensjonist fra 01.04.2020.

Mitt yrkesliv startet i 1981 i Nord-Fron i Gudbrandsdalen som uordinert vikar og i 1982 ble jeg kallskapellan i Romedal på Hedemarken. I 1989 ble jeg fengselsprest på Åna fengsel og flyttet til Jæren og var i denne stillingen fram til jeg ble pensjonist. Der har jeg i alle år hatt gudstjenester på søndager og i høytider. Jeg hadde korte vikariat i Sjømannskirken i 1993 og 95 og Olavstipend i 2000. Jeg har PF-erfaring som styremedlem (Hamar og Jæren) og leder av PF-lokallag på Jæren. Dette var på åtti- og nittitallet og sentralt «Fagutvalg for fengselsprester» på slutten av nittitallet. Som ansatt av Bispedømmerådet har jeg regelmessig deltatt på prostisamlinger lokalt.  Jeg er opptatt av kirkelig organisering og hva det betyr for menigheter, lokalmiljø og framtidig presterolle.

Utvalgets fokus er på vilkår og forhold som angår pensjonerte prester. Pensjonister som utfører vikartjeneste må ha ordninger som ivaretar helse, faglig fellesskap og økonomi. Tidligere kollegaer som har vært vikarer i flere bispedømmer har gitt meg noen glimt. Det er viktig at ordningene er sammenfallende landet over. Jeg håper videre at den store kompetanse pensjonerte prester har kan videreføres inn på flere kirkelige områder og på ulike måter. Jeg håper at tidligere prester engasjerer seg i forslag til ny kirkeordning og gjerne drøfter denne sammen.

Eystein Norborg (f. 1944), bosatt på Åmot, Tunsberg bispedømme

Jeg fikk utdannelsen på Menighetsfakultetet og har vært menighetsprest og seniorprest fra 1968 til 2010.

I hele min aktive tid som prest har jeg sett betydningen av mulighet for kurs og etterutdanning. Jeg har også hatt anledning til studietur bl. a. til Israel og opphold i Benediktinerkloster i Tyskland.  

Å legge til rette for faglig oppdatering ser jeg som viktig også for «aktive» preste-pensjonister. 

Som medlem av FAPE har jeg vært meget opptatt av å få på plass muligheten for pensjonister som har vikartjeneste i DNK å ha enkeltmannsforetak.  Dette har vi nå fått anledning til som pensjonister. 

Blir jeg valgt, vil jeg gå inn for å arbeide for at pensjonister som gjør vikartjenester, blir sikret gode rettigheter og muligheter til å bli faglig oppdatert bl.a. med tanke på ny liturgi mm.

Jeg vil arbeide aktivt for at PF har en god policy overfor pensjonist-medlemmene. 
Ønsker alle pensjonister et godt valg.

Arne Svilosen (f. 1948), bosatt på Lillehammer, Hamar bispedømme

Jeg  avla teologisk embetseksamen og praktikum ved Det teologiske menighetsfakultet høsten 1975. Pastoralklinisk utdannelse fra Lovisenberg sykehus, familieterapi ved Kirkens familievernkontor, administrasjon og ledelse ved HIL, Forsvarets høgskole.

Etter feltpresttjeneste ved Værnes flystasjon, ble jeg fra 1977 sokneprest i Hjørundfjord prestegjeld. Etter ti år flyttet jeg til Lillehammer og ble kapellan der fra 1987 til desember 1996, da jeg begynte som stabsprest DKØ. Senere ble jeg stabsprest i Hærstaben, før jeg i 2003 ble utnevnt til feltprost, en stilling jeg hadde til jeg ble pensjonert i 2008.

Fra 2008 har jeg hatt sivil stilling i prosentdel som prest i Forsvaret med vekt på undervisning, veiledning og ledelsesprosesser. Ved siden av det har jeg vært vikarprest i Sør-Gudbrandsdal prosti. Siden 2009 har jeg gjort tjeneste som sjømannsprest elleve ganger i vikariater, i Thailand, Sør-Korea, Spania og New York. Har vært fast medlem i FAPE de siste tre årene.

Jeg har vært skribent for avisa GD med ukentlig artikkel i 23 år. I 24 år var jeg engasjert i norsk næringsliv som styremedlem og 16 år som styreformann i en norsk produksjons- og eksportbedrift. Har vært og er i styrer for flere kristne organisasjoner. Siden 2008 har jeg hatt eget enkeltmannsforetak.

Jeg ønsker fortsatt å være med i FAPE for å legge til rette for gode vikarforhold for den svært viktige og uunnværlige resurs som pensjonerte prester er for vår kirke.

Kategorier

Aktuelt