Høyere satser for flyttegodtgjørelse og høyere rekrutteringstillegg

I forhandlinger med Kirkerådet har Presteforeningen fått gjennomslag for å styrke ordninger som bidrar til mobilitet og rekruttering av prester i kirken. – Vi er godt fornøyde med høyere satser for flyttegodtgjørelse og høyere rekrutteringstillegg, sier Martin Enstad.

Presteforeningen sa høsten 2022 opp Særavtale om virkemidler ved flytting, omstilling og rekruttering (Endringsavtalen) i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk). Til forhandlingene fremmet vi krav om økte satser i flyttegodtgjørelsen, samt økning av rekrutteringstillegget.

Tirsdag 23. mai møttes partene i virksomheten til forhandlinger. Leder Martin Enstad og nestleder Eldfrid-Marie Bakken møtte på vegne av Presteforeningen.

Et viktig signal

Presteforeningen er godt fornøyd med resultatet av forhandlingene.

– Forhandlingene var preget av en konstruktiv tone mellom partene. Vi møtte en arbeidsgiver som er opptatt av å tiltrekke seg og beholde arbeidstakere, og som ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver. Det er et viktig signal, sier Presteforeningens hovedtillitsvalgte i rDnk, Martin Enstad.

Flyttegodtgjørelse for prester

Partene ble enige om å harmonisere bestemmelsene for flyttegodtgjørelse med statens satser, samt at satsen skal justeres i tråd med konsumprisindeksen 1. januar hvert år. Videre ble man enig om å presisere i avtaleteksten dagens praksis med at flyttegodtgjørelse kun gjelder prestestillinger.

– Flyttegodtgjørelse er et viktig virkemiddel for å sikre mobilitet i presteskapet, noe som er helt nødvendig for å være en landsdekkende folkekirke. Vi er glade for at vi raskt ble enige med arbeidsgiver om at vår avtale skal harmoniseres med statens satser, samt konsumprisreguleres hvert år, sier tillitsvalgt og boligombud Eldfrid-Marie Bakken.

Rekrutteringstillegget styrkes

Presteforeningen er opptatt av å bidra til at rekrutteringssvake områder får flere søkere til sine prestestillinger.

Rekrutteringstillegg ved tilsetting er et virkemiddel som arbeidsgiver kan bruke i sitt rekrutteringsarbeid, og det skal framgå av utlysningsteksten når dette virkemiddelet er aktuelt å bruke. Satsene har imidlertid stått stille siden 2013.

Presteforeningen fremmet derfor krav om at satsene skulle økes slik at man tar igjen etterslepet, samt at satsene for framtiden skal reguleres årlig i tråd med konsumprisindeksen.

– Gjennom gode samtaler i forhandlingene kom partene fram til en endret modell der det gis rekrutteringstillegg for en bindingstid på 18, 24 eller 36 måneder. Dette betyr at vi har fjernet rekrutteringstillegget for 12 måneder, og har innført et nytt trinn på 36 måneder, sier Martin Enstad.

Tillegget for 18 måneder ble økt fra kr 60 000,- til kr 80 000,-, for 2 år fra kr 90 000,- til kr 120 000,-, og tillegget for det nye trinnet på 3 år ble fastsatt til kr 150 000,-. Rekrutteringstillegget er skattepliktig.

– Vi er også godt fornøyd med at satsene fremover skal konsumprisreguleres årlig, sier han.

Nødvendig for å sikre rekruttering

-Vi mener at dette er et nødvendig virkemiddel for å sikre søkere til rekrutteringssvake områder. I og med en akselererende rekrutteringsutfordring tror vi at dette virkemiddelet vil bli brukt flere steder framover, sier Martin Enstad.

Han understreker at når arbeidsgiver lyser ut stillinger med dette tillegget, gir det også et signal om at man er innstilt på å strekke seg for å oppnå en rekruttering.

– Utover selve pengene som ligger i rekrutteringstillegget, tror jeg at dette kan åpne for bredere samtaler mellom arbeidsgiver og søker om hva som skal til for å lande en rekruttering, sier hovedtillitsvalgt for Presteforeningen, Martin Enstad.

Tre nye avtaler

Rent avtaleteknisk blir nåværende avtale delt i tre nye avtaler. De nye avtalene vil gjelde fra 1. juli 2023.

Kategorier

Aktuelt