Høring om kommunal pensjonsordning for Den norske kirke

Presteforeningen mener det er naturlig at ansatte i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk) skal ha offentlig tjenestepensjon. Foreningen går inn for at rDnk må få varig medlemskap i KLP.

Dette fremkommer av Presteforeningens svar på Finansdepartementets høringsnotat om Kommunal pensjonsordning for Den norske kirke.

Finansdepartementet har i sitt høringsnotat foreslått at rDnk som en midlertidig ordning kan bli del av en kommunal tjenestepensjonsordning (KLP). Forslaget går ut på at ordningen skal vare i ti år fra 1. januar 2025.

Varig ordning

– Det er krevende å gå inn i midlertidige ordninger når utfallet i andre enden ikke er kjent, skriver Presteforeningen i sitt høringssvar.

Presteforeningen vil ha en offentlig tjenestepensjonsordning for ansatte i rDnk, og går inn for at rDnk må få varig medlemskap i kommunal tjenestepensjonsordning (KLP).

Bakgrunn

1. januar 2017 ble det egne rettssubjektet Den norske kirke (rDnk) opprettet. Ansatte gikk da fra å være ansatt i staten til å bli ansatt i rDnk med Kirkerådet som den nasjonale arbeidsgiveren.  

Ved virksomhetsoverdragelsen beholdt rDnk sitt medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK). Det ble den gangen bestemt at dette skulle være en midlertidig løsning. Muligheten for rDnk til å være medlem i SPK løper ut 2024.

Like rettigheter i SPK og KLP

Pensjonsordningene i SPK og KLP er svært like, og for ansatte vil det kun være nyanseforskjeller mellom disse ordningene.  

Man tar med seg tidligere opptjening når man bytter mellom disse to pensjonsordningene. Mellom SPK og KLP er det en overføringsavtale som innebærer at alle som bytter mellom disse to ordningene, er sikret fortsatt like gode rettigheter.

Høringssvar

Nedenfor finner du Presteforeningens høringssvar i sin helhet og i tillegg høringssvar fra vår hovedorganisasjon Unio.

Se også Finansdepartementets nettside der høringsnotat, høringsbrev og høringssvar er publisert.