Votering ved Generalforsamlingen i Alta 2015

Votering ved Generalforsamlingen i Alta 2015

GF 2024 – Foreslå kandidater til sentralstyret

Presteforeningen trenger dyktige tillitsvalgte

Har du en kollega som er opptatt av profesjonen og av rammevilkårene for arbeidet som prest, i menighet, blant studenter, på sykehus og andre institusjoner eller i frivillige organisasjoner?

Kjenner dere en kollega som har et særlig engasjement for prestetjenesten i en ny tid?

I 2024 er det Generalforsamling og valg av nytt sentralstyre.

Det nye sentralstyret skal lede Presteforeningen i en spennende periode med ny organisering i Den norske kirke. Presten som profesjonsutøver møter nye utfordringer, både i kirken og i organisasjoner/institusjoner utenfor kirken.

Det nye sentralstyret trenger prester med ulik tjeneste.

Dette sier Presteforeningens lover om sentralstyrets sammensetning:

§ 12 Sentralstyre

Sentralstyret består av leder, nestleder og tre medlemmer. Begge kjønn skal være representert med minst 40 % i styret. Minst to tariffområder skal være representert i Sentralstyret når det blir valgt.

Sentralstyret møtes minst fem ganger årlig og er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer møter. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

De av sentralstyrets medlemmer som er tilsatt i Den norske kirke (rettssubjektet) utgjør sentralt forhandlingsutvalg i Den norske kirke (rettssubjektet), utpeker seg imellom hovedtillitsvalgt i virksomheten og ivaretar medbestemmelsen på nasjonalt nivå.

Foreslå kandidater

Det skal velges leder, nestleder og tre styremedlemmer. Sittende leder kan ikke gjenvelges.

Valgkomiteen oppfordrer medlemmer og organisasjonsledd til å sende inn forslag på kandidater til tillitsverv. Kandidatene må være spurt på forhånd. Send navneforslag på e-post til valgkomiteen ved leder Ingvild Osberg

Frist: 10. september 2023