Fremtidig utvikling av pensjonsutbetalinger

Advokat i PF, Knut Walle-Hansen gir her noen inntrykk fra et dagsseminar 31.1.2017 om utviklingen i pensjonsutbetalinger for tilsatte i KS-området. De fleste av Presteforeningens medlemmer har i dag ikke direkte tilknytning til dette tariffområdet fordi Arbeids- og sosialdepartementet i brev av 19.1.2016 har innvilget fortsatt medlemskap i Statens pensjonskasse for de virksomhetsoverdratte frem til 1.1.2021.

 

Hvilken pensjonsordning som blir valgt for tiden etter dette vet vi ikke nå. En mulig løsning er en ordning som likner ordningen i KS-området.

Seminaret ble avholdt av Pensjonskontoret som er et organ for overvåkning av pensjonsutviklingen i KS-sektoren. Pensjonskontorets styre er sammensatt av de organisasjoner på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som er parter i Hovedtariffavtalen innen KS-området, representert ved KS og forhandlingssammenslutningene: LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne-K.

Bidragsyterne på seminaret var fagfolk fra forskningsstiftelsen Fafo og aktuarfirmaet Lillevold & Partners.

Analysene er basert på data fra tiden etter år 2000 frem til 2015, og det er foretatt fremskrivinger med faglige begrunnede hypoteser om fremtidens pensjonsutbetalinger. Feltet er beheftet med stor usikkerhet, fordi fremtidens pensjonsordninger vil være andre enn i dag. Det er tatt hensyn til endringer som er satt i verk og kjente fremtidige endringer.

Det som trolig er en fast klippe i fremtidige offentlige pensjoner, enten de kommer fra folketrygden eller tjenestepensjon, er at de blir livsvarige. Foredragsholderne mente at dette trolig også vil gjelde AFP, som i dag er tidsbegrenset til et visst antall år.

 

Viktige endringer

En viktig endring som allerede er gjennomført er levealdersjusteringen. Denne medfører at et årskulls forventede gjennomsnittlige levealder legges til grunn for utbetalingene. Dette medfører at om et årskull forventes å leve lenger enn et annet, vil de årlige utbetalingene for kullet med høyest levealder bli lavere.

Utviklingen i forventet levealder ser ut til å ha stagnert. I tidligere tider steg den markant, men dette har altså nå flatet ut. Dette er jo kanskje ikke så morsomt i seg selv, men det er godt nytt for den fremtidige levealdersjusteringen.

En annen endring som er gjennomført for de fleste årskull, og som vil bli enerådende i fremtiden, er at pensjonen beregnes ut fra hva som er opptjent gjennom hele yrkeslivet, og ikke baserer seg på en viss prosent av sluttlønnen.

Med disse forutsetningene mener fagfolkene i Fafo og Lillevold & Partners at utviklingen for pensjonsutbetalingene følger disse utviklingstrekkene:

 

Kjønnsnøytral pensjon

Formelt sett er all pensjon i Norge kjønnsnøytral. For de samme opptjente rettigheter utbetales det samme beløpet hvert år til både kvinner og menn, uavhengig av hvor lang levetid de to kjønn forventes å ha. Det skjer altså ingen kjønnsjustering av pensjonen, bare en samlet levealdersjustering for helle kullets befolkning av kvinner og menn. Men reelt sett er det på grunn av to forhold fortsatt forskjell på lønnsnivået til kvinner og menn:

Den nye pensjonsordningen med opptjening over alle yrkesaktive år, og der sluttlønnen ikke danner basis for pensjonen kalles ofte påslagsmodellen. Det ble presentert en overordnet aktuarberegning på hvordan forskjellige yrkesgruppers pensjon vil bli med den nye modellen, sammenliknet med den gamle ordningen der sluttlønnen hadde mer å si for pensjonsnivået.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorier

Aktuelt