Foto: Tor Bjørn Andresen Osberg

Foto: Tor Bjørn Andresen Osberg

For et grønt kirkelig arbeidsliv. Uttalelse.

Det er ingen tid å miste i klimaspørsmålet. Det trengs minimum en 50 % reduksjon i utslipp av CO2-ekvivalenter før 2030. Partene i arbeidslivet må gjøre sitt og bruke vårens tariffoppgjør og medbestemmelsen til sammen å finne fram til konkrete tiltak. Kirken med sitt mangeårige klimaengasjement må ikke bli hengende etter.

Klima, miljø og bærekraftsmålene har blitt viktige temaer i hovedavtaleforhandlinger og foran hovedtariffoppgjøret i 2020. Foran hovedavtaleforhandlingene med KA gjennomgikk PF hovedavtalene i samtlige tariffområder i Norge. Gjennomgangen viste at hovedavtalen på KA-området var av de svakeste i å ivareta klima- og miljøhensyn. Verken arbeidsgiver eller arbeidstakerorganisasjonene kan være bekjent av at Den norske kirke kommer dårligst ut av alle.

Prosjektgruppen mener satsning på grønt kirkelig arbeidsliv må gjenspeiles i hovedavtalen, og utformet forslag til bestemmelser som kunne styrke hovedavtalen på dette punktet. Av andre grunner ble hovedavtaleteksten ikke gjenstand for forhandlinger denne gangen. Men hensynet til klima og miljø ble ansett som så viktig at det ble tatt inn en felles protokolltilførsel som partene har stilt seg bak:

«At hensynet til miljø og klima skal være en del av partssamarbeid og medbestemmelse, og skal bidra til en bærekraftig utvikling som fremmer FNs bærekraftsmål.»

Prosjektgruppen er glad for at dette er kommet inn. Dette gir grunnlag for å ta opp hensynet til klima og miljø i hovedtarifforhandlingene, i reisebestemmelser, innkjøpspolitikk, utforming av bygg, og i drøfting om organisering av arbeidet og virksomheten.

Samtidig er målet om å få dette inn i formålsbestemmelsen i hovedavtalen ikke oppnådd. Partenes gjensidige forpliktelse gjelder dermed foreløpig bare i kommende avtaleperiode. Det må være et mål at hovedavtalen på KA-området ved neste forhandling får permanente bestemmelser som ivaretar dette, og som ikke står tilbake for hovedavtalene på andre tariffområder.

Presteforeningen har for sin del nedsatt en prosjektgruppe for klima, miljø og bærekraft, som blant annet skal gjennomgå foreningens organisasjon og arbeidsformer med fokus på klima og bærekraft. Første skritt er utforming av retningslinjer for reising i foreningens regi og gjennomgang av organisasjonens eget klimaavtrykk. Vi vil også utvikle ressurser som setter medlemmer og tillitsvalgte i stand til å utøve grønn medbestemmelse og bidra til å utvikle og fremme teologiske ressurser for kirkens og prestenes arbeid med klima- og bærekraftspørsmål.

Den norske kirke har i mange år hatt et stort offentlig engasjement i klima- og miljøspørsmål. Troverdighet i dette engasjementet krever oppmerksomhet om kirkens eget klimaavtrykk og handling. Et eksempel på slik handling er Kirkerådets retningslinjer for reising for ansatte i Kirkerådets sekretariat. Det trengs et systematisk arbeid og flere konkrete tiltak. Det er avgjørende viktig at klima, miljø og bærekraft blir tema i hovedtarifforhandlingene, og i nasjonal, regional og lokal medbestemmelse i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020.

Presteforeningens prosjektgruppe for klima og bærekraft

Asle Rossavik, leder, Ingvild Knudsen Hammernes, Marianne Støylen Skauge, Inge Westly

Relaterte artikler

Etiske teser i klimakrisen

- I klimaspalten denne gangen presenterer vi de ti etiske punktene i oppropet, skriver Inge Westly i Luthersk Kirketidende. - Tesene kan synes enkle, men vi mener de rommer utfordringer som er vesentlige i møte med klimakrisen. Vi håper de kan bidra til samtalen.

More-button