Prosjektgruppe for klima- og bærekraftspørsmål

Representantskapet har nedsatt en to-årig prosjektgruppe for klima- og bærekraftspørsmål som skal arbeide med å utvikle Presteforeningens klimaengasjement fram mot hovedavtale- og hovedtariffavtaleforhandlingene 2019-2020, og Presteforeningens generalforsamling 2021.

Prosjektgruppas sammensetning

Sentralstyret oppnevnte følgende medlemmer til gruppa:

Gruppa bistås av fagsjef Per Kristian Aschim og rådgiver Anna Grønvik fra sekretariatet.

Prosjektgruppas  mandat

Prosjektgruppa skal bidra til utvikling av Presteforeningens klimaengasjement ved å utarbeide en tiltaksplan og en framdriftsplan for Presteforeningens klimaengasjement.
Planene skal omfatte de følgende punktene:

KUFO og Diakonforbundet inviteres til å delta i det av prosjektgruppens arbeid som ikke angår Presteforeningens interne forhold.

Emneknagger

Klima Miljø