Fagdag for prester i helsesektoren

Presteforeningens fagutvalg for prester i helsesektoren, FAPH, inviterer til fagdag 14. juni. Boka «Spesialprest i livssynsåpent samfunn» er brukt som grunnlag for programmet, og spesialprestenes tjeneste vil bli belyst og diskutert med ulike innfallsvinkler.

Fagdagen vil bestå av både foredrag, gruppearbeid og erfaringsutveksling. Vi har også lagt opp til tid til uformell samtale med gode pauser underveis.

Tema: Spesialprest i livssynsåpent samfunn

Alle foredragsholderne på fagdagen er bidragsytere i boka «Spesialprest i livssynsåpent samfunn».

Boka inngår i Presteforeningens studiebibliotek og ble utgitt på Cappelen Damm Akademisk i desember 2023. Den kan leses i gratis digital utgave her, eller bestilles i fysisk form som print-on-demand.

Fire foredrag

Det blir fire foredrag i løpet av dagen:

Per Kristian Aschim vil ta for seg et historisk perspektiv på spesial-prestetjenesten med foredraget: «Fra statskirkelig anstaltprest til spesialprest i livssynsåpent samfunn.»

Hans Stifoss-Hanssen vil ta et overordnet perspektiv med tanke på prestetjenesten i offentlig institusjoner med sitt foredrag: Ordinert tjeneste på offentlig institusjon. Helsefaglige perspektiver.

Anne Hege Grung tar for seg hvilken kompetanse som trengs og hvordan denne bygges gjennom foredraget: Samtalekompetanse i et tros- og livssynspluralt samfunn: Hvordan bygge kompleks kompetanse?

Helge Hansen vil ta utgangspunkt i praksisen som skjer ved mange norske sykehus der sykehuspresten tilkalles også som støtte for pårørende. Hans foredrag har tittelen: «Og så er pårørendestøtten på vei, sykehuspresten.» Krisehåndtering i det livssynsåpne rom: gjennomtenkning av en praksis.

Det blir rom til samtale både i grupper og plenum.

Påmelding og kursavgift

Påmelding til fagdagen sendes på mail til Fagutvalget ved Anne Beate Tjentland.

Påmeldingsfrist er 31.05.24

Kursavgift kr 500 betales samtidig med påmelding, til Presteforeningen. Kontonummer: 3000 32 18070. Merk betaling med eget navn, samt «Fagdag for prester i helsesektoren 14.06.24»

FAPH vil legge til rette for digital deltakelse. Påmeldingsfrist og -adresse er den samme, og konferanseavgift for digital deltakelse er kr 250. Dette blir en enkel løsning via Teams, da streaming gjennom eksternt byrå vil drive konferanseprisen betydelig opp.

Velkommen!

Detaljert program finner du nedenfor.

Program fagdag for prester i helsesektoren 14.06.24