Hovedverneombud Dag Tormod Milje.

Foto: Tysvær Bygdeblad

Hovedverneombud Dag Tormod Milje.

Foto: Tysvær Bygdeblad

Et verneombud takker av

I forbindelse med at nasjonalt hovedverneombud Dag Tormod Milje takker for seg, har prest.no tatt en liten prat med ham om den rollen han har hatt de siste fire årene. For hva slags rolle har egentlig verneombudet i kirken, kan man si at også dette er en form for prestetjeneste, eller er det noe helt annet?

– Vernetjenesten har en viktig funksjon i å bidra til at alle ansatte kan utføre jobben sin. Å bidra til et arbeidsmiljø som er trygt og givende er viktig, fordi vi vet at det kan utløse arbeidsglede. Derfor er det spennende å ha en rolle som skal gi et blikk inn på hvordan arbeidsmiljøet er og kan bli. Verneombudstjenesten er ikke prestetjeneste i seg selv, men det er en viktig tjeneste for å hjelpe kirken til å ha arbeidsplasser som er gode, sier Dag Tormod Milje.

Hvordan arter det seg å rette dette blikket? Hva gjør nasjonalt hovedverneombud?

-Blikket har to fokuspunkt. Det ene er å se til at vernetjenesten på de tre nivåene i virksomheten virker, slik at hvert enkelt verneombud, i prostiene og på regionalt nivå, får faglig påfyll til å fylle sin rolle. Her har nasjonalt hovedverneombud en viktig samordningsfunksjon. Det andre fokuspunktet er knyttet til den nasjonale funksjonen som vernetjenestens representant i møte med ledelsen og det øverste virksomhetsnivået. Det handler om å være i dialog og prosess med ledelsen om virksomhetens arbeidsmiljøarbeid og HMS-utvikling.

Har det vært noen særlige høydepunkter i dine fire år som nasjonalt hovedverneombud?

-Det var et høydepunkt å få etablert virksomhetens arbeidsmiljøutvalg etter virksomhetsoverdragelsen fra staten, og spennende å få være med på oppklarende prosesser for å forstå hvordan virksomheten skal innta rollen når det gjelder arbeidsmiljøarbeid for alle prester og ansatte på kontorene i rettssubjektet Den norske kirke. I dette ligger det jo at det ikke var så lett å komme dit, fordi vi kom fra en virksomhet der vi hadde en sentral arbeidsgiver (departementet) som var ganske tilbaketrukket i dette arbeidet, mens det praktiske ansvaret og oppfølging lå regionalt hos bispedømmene og i Kirkerådets sekretariat. Jeg vil si at det i denne prosessen var noen læringsrunder for ledelsen ved at de måtte se på arbeidsmiljøarbeidet fra nye perspektiver når alle skulle samles i én virksomhet og ett sammenhengende system.

Hva har vært den mest givende delen av tjenesten for deg?

-Det er å ha fått treffe vernetjenesten regionalt i bispedømmene og oppleve at vi har folk som vil fylle rollen, og der jeg som nasjonalt hovedverneombud har kunnet bidra positivt i forståelsen av og tryggingen for det å være regionale og lokale verneombud. Det siste året har det også vært flere møtepunkt der både verneombudene og proster har vært på samme møte og fått samme opplæring, noe som har blitt opplevd svært positivt. Disse møtepunktene har vært veldig motiverende for den øvrige tjenesten.

Nå skal du tilbake til ordniær prestetjeneste hjemme i Nedstrand i Stavanger bispedømme. Er du klar for å ta opp igjen prestetjenesten?

-Ja, det skal bli godt å lande. Det har vært et liv der jeg har reist mye og det har vært mange oppbrudd. Jeg ser fram til å skulle bo hjemme og jobbe lokalt. Samtidig er det jo utfordrende å være sokneprest, så det er også med spenning jeg går tilbake til rollen og skal yte inn i den.

Helt til sist lurer vi på om Dag Tormod ser noen særlige arbeidsmiljøutfordringer som kirken bør holde øye med i tiden framover?

-Det er flere, men jeg vil konkret nevne at rekrutteringsutfordringene til prestetjenesten og andre stillinger kan være med og skape arbeidsmiljøutfordringer. Det kan skje at prester vil måtte oppleve at det mangler ressurser, de må kanskje ta ekstraoppgaver og omprioritere ønskete arbeidsoppgaver på grunn av presserende behov. Derfor er det særlig viktig at vi jobber systematisk med arbeidsmiljøet og sikrer gode forhold for ansatte å jobbe under. Klarer kirken å vise at den er et godt sted å jobbe kan det virke positivt inn på rekruttering fremover.

Takk for innsatsen!

Verneombudene opptrer på vegne av alle ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet), men som største fagforening er det Presteforeningen som utpeker nasjonalt hovedverneombud.

Presteforeningens leder, Martin Enstad, vil på vegne av foreningen rette en stor takk til Dag Tormod for den jobben han har gjort:

-Du har på en stødig og tydelig måte jobbet for å sette arbeidsmiljø og et systematisk HMS-arbeid på dagsorden i en krevende overgangsperiode for Den norske kirke. Gjennom arbeidet har du opparbeidet deg høy kompetanse innenfor dette området, og dermed bidratt til å gjøre både vernetjenesten, de tillitsvalgte og ledelsen bedre rustet til å jobbe for et stadig bedre arbeidsmiljø i Den norske kirke. Presteforeningen har satt pris på samarbeidet på ulike arenaer der vernetjeneste og tillitsvalgtapparatet møtes. Det er viktig at disse to funksjonene kan utfylle hverandre som representanter for de ansatte, og det opplever jeg at vi har gjort. Takk for innsatsen – og velkommen tilbake i prestetjeneste!

 

Presteforeningen har utpekt Hilde Fylling til nytt nasjonalt hovedverneombud fra 1.1.2019. Hilde er til daglig sokneprest i Kjerringøy i Bodø domprosti. Du kan bli nærmere kjent med henne på prest.no på nyåret.

 

Kategorier

Aktuelt

Emneknagger

Verneombud