Presteforeningens forhandlingssjef Kristian Mollestad. (Pressebilde)

Presteforeningens forhandlingssjef Kristian Mollestad. (Pressebilde)

Enighet i lønnsoppgjøret i KA

Mellomoppgjøret i kirken ble avsluttet med enighet ved midnatt mandag. Oppgjøret fikk en total økonomisk ramme på 2,82 %. Dette er på nivå med sammenliknbare tariffområder.

-Vi er fornøyd med at vi i år kom til enighet i lønnsoppgjøret, selv om vårt krav om å redusere differansen i lønnsnivået mellom kirkelige fellesråd og kommunal sektor ikke ble innfridd, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Hvordan de økonomiske elementene ble fordelt og hva den enkeltes lønnsøkning blir er noe ulikt for fellesrådene og rettssubjektet Den norske kirke. Les mer om resultatet for ditt arbeidssted under.

Fellesrådene

Til ansatte i kirkelige fellesråd gis det et generelt fra 10 000 til 21 000 pr 01.05.2021. Størrelsen på tillegget varierer avhengig av lønnsgruppe og ansiennitet (se vedlagte tabeller lenger ned).

Ikke rom for lokale forhandlinger i år

De seks forbundene i Unio KA mente at det ikke var rom for lokale forhandlinger i fellesrådene i dette oppgjøret, og fikk gehør for det. Partene har i stedet blitt enige om en protokolltilførsel som åpner opp for lokale forhandlinger ved hovedoppgjøret i 2022.

Lønnsnivået for fellesrådsansatte med høyere utdanning har over flere år sakket akterut målt mot stillinger med tilsvarende utdanningsnivå i offentlig sektor. Differansen mot garantilønnsnivået i kommunene er nå på mellom 7 000 og 40 000 kroner for stillinger i fellesrådene med krav om høyere utdanning. Vi har i dette oppgjøret klart å unngå at denne differansen øker ytterligere, ved at de generelle tilleggene er på nivå med det som ble gitt i kommunene.

Unio KA ser likevel med bekymring på at avsetning til lokale lønnsforhandlinger til neste år kan gå på bekostning av å styrke garantilønnsnivået for fellesrådsansatte med høyere utdanning.

Rekruttering, utdanning og lønn henger sammen

– Visjonen om en landsdekkende folkekirke forutsetter at man er i stand til å rekruttere kompetente arbeidstakere i hele landet. Rekruttering til kirkelige fellesråd henger også sammen med det lønnsnivået man tilbyr. I helt sentrale kirkelige arbeidsfelt som trosopplæring, diakoni og kirkemusikk stiller kirken krav om høyere utdanning. Denne kompetansen må kirken være villig til å betale for på lik linje med andre sektorer, sier Mollestad.

Lønnsgruppe 4B

Siden 2018 har tariffavtalen i KA innehold en tom lønnsgruppe 4B som nå har fått et første utgangspunkt for videre lønnsutvikling. Partene er enige om at 4B skal ligge 25 000 kr over tilsvarende garantilønnsnivå i lønnsgruppe 4 på alle ansiennitetsgrupper. Dette vil gjelde fra 1.1.2022.

Lønnsgruppe 4B er opprettet med tanke på stillinger med krav om 4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) med 1 års nødvendig tilleggsutdanning. Aktuelle stillingskoder vil være tilsvarende stillingskoder i lønnsgruppe 4 i dag.

Rettssubjektet Den norske Kirke

Til de ansatte i rettssubjektet Den norske kirke gis det et generelt lønnstillegg på 2,5 % til alle per 01.05.2021. Se vedlagt tabell lenger ned.

I tillegg er det avsatt 1,1 % per 01.10.2021 til lokale forhandlinger i virksomheten.

Det er nå opp til de nasjonale partene, det vil si Kirkerådet ved direktøren og fagforeningene ved de tillitsvalgte, å avgjøre om og eventuelt hvordan de avsatte midlene skal fordeles ut til bispedømmene og Kirkerådets sekretariat for videre forhandlinger.

Det er blant annet behov for å rydde opp i utfordringer knyttet til ansatte som er innplassert i ansiennitetsstiger på et lønnsnivå som er lavere enn deres faktiske tjenestemessige ansiennitet.

Nærmere informasjon om eventuelle lokale forhandlinger på bispedømmenivå kommer så snart det er klart.

Unio KA

Under paraplyen Unio KA samarbeider Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk sykepleierforbund og Forskerforbundet om forhandlingene med KA -arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Partene har frist til 30.09.2021 til å vedta resultatet.

Lønnstabell rettssubjektet Den norske kirke

Lønnsgrupper og lønn i unormerte stillinger for Den norske kirke (rettssubjektet pr 1.5.2021) Oppdatert etter mellomoppgjør som ble godkjent 01.10.2021, gjeldende fra 01.05.2021.

Lønnstabeller fellesråd (HTA kap 4.6 Lønnsgruppe 1-5)

Protokoll fra forhandlingene

Protokoll fra forhandlingene Resultatet av forhandlingene framkommer av KAs tilbud 5 under.
KAs tilbud 5 Vedlegg til protokoll fra forhandlingene

Relaterte artikler

Nå begynner lønnsoppgjøret i kirken

Lønnsoppgjøret i kirken finner sted 30. august. Unio er klar på at kirkelige arbeidstakere med høyere utdanning trenger et lønnsløft, sider forhandlingsleder Kristian Mollestad i Unio KA.

More-button

Kategorier

Aktuelt

Emneknagger

Lønnsoppgjør