Jerusalem: Utsikt sørover - med tempelmuren i ryggen

Jerusalem: Utsikt sørover - med tempelmuren i ryggen

«Discovering Jesus in His Jewish context»

Med støtte fra Presteforeningens Frie Internasjonale stipend dro Henning Jansen, sokneprest i Farsund menighet, og Bernt Rune Sandrib, sokneprest i Hægebostad og Eiken, til Jerusalem på kurset «Discovering Jesus in His Jewish context».  Kurset gikk over 11 dager. Base for kurset var Caspari Center sentralt i Jerusalem, et senter for jødiske og messianske studier som er nært knyttet til Den norske Israelsmisjon.

Her følger rapport fra hver av dem.

Jeg vil med dette takke for tildelt studiestøtte til kurset «Discovering Jesus in his jewish context». Kurset ble avholdt fra 11-22.november 2019 ved Caspari Center i Jerusalem. Jeg opplevde kurset som svært utbytterikt, med høy faglig kvalitet. Det var en god variasjon mellom forelesninger og ekskursjoner.

Forelesningene ble holdt flere steder, på Caspari Center, The International Center i Betlehem, Immanuel Church i Betlehem, Christ Church i Jerusalem, Redeemer Church i Jerusalem og ute på ulike ekskursjonslokasjoner. De fleste foreleserne var eksterne, men noen ble også holdt av staben ved Caspari Center. Blant foreleserne var det en god del messianske jøder, men også flere palestinske prester og pastorer.
Ekskursjonene gikk til:
– ulike deler av Jerusalem, blant annet utgravningene ved Vestmuren og den sørlige muren av Tempelplassen,  Mt. Sion, Oljeberget og de forholdsvis ferske utgravningene av Essenerporten inn til gamle Jerusalem.
– områdene rundt Betlehem med blant annet Herodion, hvor vi fikk en grundig innføring i utgravningene i området, blant annet graven til Herodes den store
– Qumran med de spennende manuskriptfunnene der og betydningen de har hatt for forståelsen av jødiske grupperinger i Jesu samtid, og ikke minst også teksthistorien til det gamle testamentet.
– Mt. Garisim og den samaritanske populasjonen som fremdeles bor i området
– Den tidligere hovedstaden Sippori like ved Nasareth, hvor Jesus antakelig har vært mye i sin oppvekst.
– Kapernaum og Samaria.

Jeg sitter igjen med mange inntrykk etter kurset:
– Først og fremst en enda sterkere forståelse for kirkens jødiske røtter og sammenhengen mellom kirkens kristne tro og den jødiske konteksten den oppsto i. De nære relasjonene mellom synagogen og kirken i de første århundrene.

– En fornyet og dypere innsikt i Jesu jødiske identitet og betydningen den hadde for hans selvforståelse og undervisning.

– En dypere forståelse for utfordringene palestinske kristne står overfor i dagens Israel.

– Ulike perspektiver på hva det betyr å forstå seg selv som messiansk jøde, og den konfliktfylte opplevelsen de ofte har av å stå mellom kirken og synagogen.

– Det som kanskje gjorde aller sterkest inntrykk, var likevel møtet med to såkalte MBB`ere (Muslim Background Believer) som fortalte om de store utfordringene muslimer som kommer til tro på Jesus møter. Vi måtte møte dem i skjul for ikke å utsette dem for fare.

Jeg er svært glad for å ha fått muligheten til å delta på kurset, og vil gjerne anbefale det til kolleger. Igjen: Takk for støtten gjennom PF.

Takk for støtte fra presteforeningens internasjonale stipend – til et meget interessant og utbytterikt kurs i Jerusalem.

Sentralt i kursets formål var å utforske de jødiske røttene i vår kristne tro. Kurset var sånn sett en vandring i kontekstuell teologi, med mange interessante vinklinger. Caspari Center har selv mennesker med høy kompetanse på feltet. Nesten like imponerende var kontaktnettet ut mot den jødiske-messianske kontekst, samt kristne ledere med palestinsk bakgrunn.
Kurset ga svært innsiktsfulle foredrag om den tidlige kirke, om møtet mellom troende av jødisk bakgrunn og hedensk bakgrunn både i urkirken og i dag, og om fremveksten av en moderne messiansk bevegelse.
Og kurset ga viktige impulser til å forstå foreholdet mellom den gamle og den nye pakt, og lese de to testamenter i relasjon til hverandre. Å oppdage hvordan jødisk tro og tradisjon kan kaste (for skandinaviske kristne) nytt lys over nytestamentlige tekster, var spennende.
Integrert i kurset var daglige ekskursjoner. Det kunne være til arkeologiske utgravinger og til møter med mennesker i deres kirker. Vi deltok også på gudstjeneste i en messiansk menighet på sabbaten. En reise gjennom Samaria og Galilea med forelesninger on-location ga sterke inntrykk.
14-15 deltakere gjorde at kurset var fulltegnet. Deltakerne kom hovedsakelig fra Skandinavia: Norge, Danmark, Finland, i tillegg til at USA var representert med én deltaker. All undervisning foregikk på engelsk. Å delta i en internasjonal kontekst, også på deltakersiden, var berikende.

Bernt Rune Sandrib i Qumran

Emneknagger

Teologi