Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Bedre rettssikkerhet ved ordinasjon

I et oppslag i Vårt Lands nettavis 8. desember står prester fram med vonde opplevelser fra ordinasjonssamtaler på 1990- og 2000-tallet. Presteforeningen er kjent med slike erfaringer fra ordinasjonssamtalen, og har vært opptatt av problemstillingen i lengre tid.

Selv om mye er bedret siden 1990-tallet, med innføringen av Veien til prestetjeneste (nå Veien til vigsling), og ved at kontakten med biskop i prinsippet er blitt en lengre prosess med flere møtepunkter, er fortsatt samtalene under fire øyne. Og det er fortsatt slik at ordinasjonskandidaten ikke har krav på skriftlig begrunnelse for eventuell nektelse av ordinasjon. Mens det i alle andre ledd av utdanning, skikkethetsvurdering og vurdering for ansettelse er krav til prosedyrer og rett til innsyn, gjelder dette ikke for ordinasjonssamtalen. 

Det er et politisk mål for Presteforeningen å styrke rettssikkerheten til ordinasjonskandidater og øke transparensen omkring ordinasjon og grunner for eventuelt å nekte ordinasjon. Derfor vedtok vår generalforsamling i 2021 følgende punkt i vår strategi- og handlingsplan: 

«Presteforeningen vil arbeide for at det foreligger en mal for ordinasjonssamtalen, forutsigbare kriterier for ordinasjon, og at kandidaten har rett til å få en skriftlig begrunnelse for eventuelt avslag på ordinasjon og mulighet til å påklage biskopens beslutning til et annet organ.»

Dette ble fulgt opp i vår høringsuttalelse om Ny kirkelig organisering:

«Det bør være tydeligere krav til saksbehandling i vigslings- og tilsynssaker, med særlig vekt på rettssikkerheten for de tilsynet utøves overfor. Det må etableres klagerettigheter ved tilsynssaker, for eksempel avslag på søknad om vigsling.»

Vi har i tillegg tatt opp saken flere ganger i vår løpende dialog med Bispemøtet, men så langt har vi ikke fått gode svar.

Ordinasjonssamtalen utgjør et nødvendig element i prosessen fram mot vigsling. Det er nødvendig med en teologisk og menneskelig kvalitetssikring av dem som skal betros ansvaret for forkynnelse og sjelesorg i kirken. Ordinasjonssamtalen utgjør et av flere elementer i en slik kvalitetssikring.

Det Presteforeningen ønsker, er at den det gjelder, må få bedre innsyn i grunnlaget for eventuell nektelse av vigsling eller ordinasjon. En slik nektelse er et inngrep i vedkommendes yrkesmuligheter med store konsekvenser på slutten av et langt studium. Det bør derfor være rimelig at et avslag på søknad om ordinasjon følges av en begrunnelse og en mulighet til å prøve grunnlaget for beslutningen.