Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Arbeidsveiledning

Arbeidsveiledning er et redskap for utvikling og vekst i yrkesutøvelsen gjennom hele yrkeslivet. Tilbudet gis til prester, kateketer og diakoner, og flere steder også til andre tilsatte. Arbeidsveiledningens metode er å reflektere over egen praksis, og det er den enkeltes opplevelse av sin erfaring som er i fokus. Veiledningens hensikt er ikke å gi råd eller opplæring. Arbeidsveiledning utføres først og fremst i grupper ledet av utdannet arbeidsveileder.

Biskopene samarbeider med KA og kirkevergene om tilrettelegging av arbeidsveiledningen. Det er etablert et nasjonalt fagråd for arbeidsveiledning som avløser det tidligere Fagråd for arbeidsveiledning som ble driftet av Presteforeningen. Det nasjonale fagrådets mandat finnes her.  Det nasjonale fagrådet avløser også Styringsgruppen for arbeidsveilederutdanning (STAVU) som var oppnevnt av Bispemøtet. Kirkelig tilsatt (uansett arbeidsgiver) som ønsker arbeidsveiledning kontakter sitt bispekontor for nærmere opplysninger.

Det er utarbeidet retningslinjer for arbeidsveiledning i Den norske kirke. Se disse her.