Prest hilser på person utenfor en kirke

Foto: Kristianne Marøy

Arbeidsavtalen

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Arbeidsgiver er forpliktet til å utforme et utkast til arbeidsavtale. Arbeidstakeren har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller en annen representant både ved utarbeidelse og ved endringer i arbeidsavtalen. En slik annen representant kan være en sentral tillitsvalgt, venn, advokat eller annen arbeidstakeren ønsker. Det er som hovedregel ingen begrensninger i hvem som kan bistå.

I arbeidsforhold med en samlet varighet på mer enn én måned skal skriftlig avtale foreligge så snart som mulig og senest én måned etter at arbeidsforholdet begynte, jf. arbeidsmiljøloven § 14-5.

Det foreligger et minimumskrav til innholdet i den skriftlige arbeidsavtalen.

Minimumskravet til innholdet i arbeidsavtalen er hentet fra arbeidsmiljøloven § 14-6.

1) Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, herunder:

a) partenes identitet,

b) arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver,

c) en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori,

d) tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse,

e) forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig,

f) eventuelle prøvetidsbestemmelser, jf. § 15-3 sjuende ledd og § 15-6,

g) arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet,

h) arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister,

i) den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling,

j) lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid,

k) lengde av pauser,

l) avtale om særlig arbeidstidsordning, jf. § 10-2 andre, tredje og fjerde ledd,

m) opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.

2) Informasjon nevnt i pkt g til k kan gis ved henvisning til lover, forskrifter, kongelige resolusjoner eller tariffavtaler som regulerer disse forholdene.

Endrer noen av de forholdene seg som er nevnt i arbeidsavtalen, skal endringene tas inn i avtalen så raskt som mulig og senest innen én måned (§ 14-8).