Martin Enstad, leder i Presteforeningen

Dagens bevilgningsnivå til kirken videreføres

– Det er positivt at budsjettforslaget viderefører dagens bevilgningsnivå for Den norske kirke, og understreker betydningen av en landsdekkende prestetjeneste for å virkeliggjøre en landsdekkende folkekirke, sier Presteforeningens leder Martin Enstad om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022.

Departementet skriver: «Ei folkekyrkje er kjenneteikna av at folk sluttar opp om kyrkja, og at ho er synleg i lokalsamfunna, både som trussamfunn og som kulturberar. Dette byggjer på at prestetenesta har gode vilkår, og at kyrkjebygga blir haldne i hevd.» Vi regner med at også den nye regjeringen vil se denne sammenhengen.

En videreføring av bevilgningsnivået gir Den norske kirke mulighet til å ha fokus på sitt oppdrag som folkekirke i en tid der landet, og dermed menighetslivet er i ferd med å åpne opp etter pandemien.

Den norske kirke har fortsatt betydelige rekrutteringsproblemer. At staten viderefører rammene til Den norske kirke gir arbeidsgiver og fagforeningene mulighet til å fokusere på å snu denne trenden.

Ikke overraskende er sluttføring av delingen av Opplysningsvesenets fond mellom Den norske kirke og staten et mål for Regjeringen i 2022. Presteforeningen forventer i den sammenheng at boligordningene for prester videreføres slik det er foreslått i ny lov for Opplysningsvesenets fond. Presteforeningen mener at både staten og kirken må videreføre boligordninger for prestene som er gode og som bidrar til rekruttering.

Presteforeningen registrerer at regjeringen heller ikke denne gangen foreslår noen endring i fradraget for fagforeningskontingent. Vi forventer at ny regjering i sitt budsjettforslag vil øke dette fradraget.