Studiestøtte (AKS) – informasjon

Akademisk Studieforbund (AKS) arbeider for å stimulere til økt studievirksomhet i medlemsforeningene ved tildeling av statstilskudd, samt ved å opplyse om stipender, kurs og konferanser.

Støtten fra AKS utbetales én gang pr år, og det betyr at det beløpet som sendes videre fra PF til lokallagene også utbetales bare én gang i året.

Plan- og innmeldingsskjema med studieplan sendes inn til PF og godkjennes før studiestart.

Rapporteringsskjema med fremmøtelister sendes inn etter kurset. Fristen for å sende inn  kursprotokoll- og rapportskjema for alle kurs og lokallagssamlinger er satt til 31. desember hvert år. Beløpet vil utbetales i løpet av det følgende året. Det kan derfor være et langt intervall mellom innsending av rapport og utbetaling, men pengene kommer, så sant kriteriene for å få tildelt støtte er oppfylt! Presteforeningen tilbyr gjennom samarbeidet med AKS kr 100 per studietime. (AKS kan ikke gi studiestøtte til kurs som er finansiert av annen offentlig myndighet, for eksempel av Bispedømmet (REU-midler). Hvordan studievirksomheten ellers er finansiert, er uten betydning. Kurs finansiert med OU-midler kan få studiestøtte.)

Det er også anledning til å føre opp studiesamlinger i utlandet  så sant deltakerne har adresse i Norge.

Man mottar støtte ved å forholde seg til følgende retningslinjer:

1. Innmeldingsskjema med studieplan sendes til PF for godkjenning før studiestart

Planen skal redegjøre for kursets innhold, læringsmål, målgruppe(r), bruk av læringsressurser, metoder og varighet. Det skal formuleres tydelige læringsmål for kursene. Innmeldingen skjer ved å sende utfylt innmeldingsskjema, som finnes på toppen av siden, i Word-format på e-post til aks@prest.no.

2. Rapporteringsskjema med fremmøtelister sendes inn etter kurset

Rapportskjemaet finnes på toppen av siden, og må fylles ut og signeres av kursleder eller lærer, og må sendes i skannet versjon med signatur til aks@prest.no (evt. kan signert utgave sendes med vanlig post til Presteforeningen). Rapportskjema bør sendes inn snarest mulig etter kurset, og senest innen 31.12. Skjemaet skal inneholde møtedatoer og -timer, samt deltakers navn, bostedsadresse, kjønn og alder.

3. Kurset må bestå av minst åtte kurstimer og ha minst to deltakere

Den nye loven har gjort det enklere å gjennomføre kurs: Kursene må nå være minst 8 timer (mot tidligere 12). Én kurstime defineres som 60 min. organisert læring. 15. minutters pause pr time kan inngå. (Det vil si at man ikke har anledning til å omregne 3 klokketimer til 4 kurstimer). Selvstudium regnes ikke som kurstime. Kurset må ha minst to deltakere (mot tidligere 5).

4. PF må være arrangør

Loven stiller krav om at Studieforbund (for oss: AKS), eller medlemsorganisasjon må være arrangør. I praksis betyr det at PF ved prostilag, fagråd, eller lignende må være arrangør av tiltaket.

5. Kurset må være offentlig kunngjort og åpent

Loven krever at kurset må være offentlig kunngjort og i prinsippet åpent for alle; samtidig presiseres det at dette ikke er til hinder for at et kurs primært retter seg mot bestemte målgrupper og forutsetter bestemte forkunnskaper. Det betyr at for eksempel tekstgjennomganger for prester i regi av prostilaget kan være støtteberettigete kurs. Den åpne offentliggjøringen er tilstrekkelig ved at PF tar kurset tas inn i oversikten over lokale kurs på PF’s nettsider etter at kurset er innmeldt til PF (jf punkt 1).

6. Kursdeltakerne skal etter gjennomført kurs ha kursbevis

Deltakere på kurs med tilskudd skal etter loven ha dokumentasjon på gjennomført opplæring. Praktisk vil kravet om kursbevis bli ivaretatt ved disse utarbeides elektronisk hos PF og deretter sendt som PDF-filer til kursleder som formidler disse videre.

Presteforeningens revisor garanterer for korrekte opplysninger og påfører sin underskrift på rapportskjemaet før det sendes videre til AKS. Kursarrangøren trenger altså selv ingen revisor.


Et eksempel på et støtteberettiget tiltak på lokalnivå:

Dersom prestekollegaer møtes til tekstgjennomgåelser for eksempel 2 timer per uke over et halvt år, blir det til sammen ca 40 studietimer (uten lærer). Dette berettiger en støtte på 4000,- kroner. Pengene benyttes etter kursarrangørenes ønske.