Teologiske fagbøker i en bokhylle

Foto: Kristianne Marøy

Strategi for etter- og videreutdanning

Vedtatt av Presteforeningens representantskap 13.3.2019

Presteforeningen anser livslang læring og vedlikehold og utvikling av egen yrkeskompetanse og kunnskap som vesentlig for at prester kan ivareta sitt kall, kirkens oppdrag og samfunnsoppdraget til prestene.

Presteforeningen vil arbeide for:

– at prester i tjeneste skal ha mulighet for kompetanseutvikling og livslang læring til beste for kirken/menighetene og samfunnet, egen profesjonsutøvelse og motivasjon for tjenesten. Kompetanseutvikling og livslang læring er en viktig faktor for å rekruttere og beholde motiverte medarbeidere, og for at de kan stå lenger i arbeid.

– at alle prester/ansatte får vedlikeholdt og utviklet kompetansen gjennom etterutdanning. Ved siden av arbeidsgivers pålagte etterutdanning, bør det også være rom for kortere teologifaglige etterutdanningstiltak som studiearbeid i prostifellesskapet, på bispedømmenivå og nasjonalt nivå, og mulighet for støtte til andre kortere kurs og konferanser.

– at prester stimuleres til spesialisering og fordypning gjennom videreutdanning som gir økt formell kompetanse, med erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi som hovedrammeverk, og spesialistordningen for prester i helsesektoren.

– at gjennomført erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi og organiserte spesialiseringsordninger (samt tilsvarende videreutdanninger som master i klinisk sjelesorg, verdibasert ledelse mv) skal utløse en avtalt og forutsigbar lønnskompensasjon.

– at det skal være forutsigbare og rimelige rammer for gjennomføring av innvilget videreutdanning. Dette gjelder innvilgelse av økonomisk støtte til kursavgift, permisjon/studiedager, og vikarordning/arbeidsplanlegging som bidrar til at kurs kan gjennomføres. Praksis bør være enhetlig innenfor samme virksomhet, der ikke rekruttering begrunner særlige ordninger, og forutsigbar for alle.

– at obligatorisk videreutdanning (f.eks. Prest og teolog i praksis, del I) og pålagt videreutdanning som kvalifiserer for særlige arbeidsoppgaver (f.eks. arbeidsveilederutdanning mv), kan gjennomføres innenfor arbeidstid med full dekning av kostnader fra arbeidsgivers side. For annen videreutdanning som kan lede fram mot senere lønnskompensasjon, kan avtales egenandel / egeninnsats. Praksis bør være enhetlig innenfor samme virksomhet, der ikke rekruttering begrunner særlige ordninger, og forutsigbar for alle.

– at det opprettholdes et nasjonalt måltall for et minimum antall studiepoeng til den samlete tilrettelagte videreutdanningen i rDnk. Måltallet bør ikke være lavere enn måltallet i inneværende kompetanseutviklingsplan (2000 studiepoeng årlig).

– at mastergraden i praktisk teologi får et tydeligere tyngdepunkt i menighetsprestetjenestens grunnleggende oppgaver.

– at det med jevne mellomrom tilbys relevant videreutdanning for prester på alle tariffområder.

– likeverdige ordninger for etter- og videreutdanning for fellesråds- og menighetsrådsansatte i forhold til rDnk.

– at det utvikles tverrfaglig videreutdanning for prester, diakoner, undervisningsansatte og andre kirkelige stillingsgrupper på fagfelt der det er naturlig.

– at det tilbys etter- og videreutdanningsopplegg som er tilgjengelige for prester i alle livsfaser.