Prest på prekestol

Foto: Kristianne Marøy

Spørsmål til Bispemøtet

Presteforeningens representantskap vedtok denne uttalelsen i sitt møte 22.03.22:

Presteforeningens representantskap viser til Bispemøtets vedtak i uttalelsen Ordinasjon og kollegafellesskap fra oktober 2020, om forpliktelsen til samarbeid blant prester.

Bispemøtet uttaler i vedtakets punkt 4 at «mannlige prester som måtte ha problemer knyttet til kvinners prestetjeneste, må (…) ta det opp i en samtale med biskopen. Biskopen må treffe nødvendige tiltak som forhindrer at kvinnelige kolleger blir skadelidende.» Presteforeningen ber Bispemøtet tydeliggjøre hvilke videre tiltak som er aktuelle for at kvinner ikke skal bli skadelidende og hvordan sakene skal følges opp i en trinnvis prosess. Vi ber Bispemøtet presisere at det er kvinnen selv som definerer når hun er skadelidende. Videre ønsker vi presisert at vedtaket ikke bare gjelder de som er ordinert, men også studenter, langtidsvikarer og prester under utdanning som går inn i prestetjeneste.

Vi ber videre om at Bispemøtet presiserer at forpliktelsen for ordinerte prester til å rette seg etter vedtaket gjelder alle, uavhengig av ordinasjonsdato.

Presteforeningen ber også Bispemøtet om å tydeliggjøre om uttalelsens punkt 2 og 3 også innebærer at man er forpliktet til samarbeid med kolleger uavhengig av uenigheter også i andre teologiske spørsmål.