Ås prestegård, ca. 1910

Foto: Nasjonalbiblioteket (lisensiert under CC BY 2.0)

Særavtale om husleie for tjenesteboliger mv. før boplikten ble opphevet.

Særavtale om husleie for tjenesteboliger. Avtalen ble reforhandlet 1. desember 2011. Avtalen gjelder for alle som har tjenestebolig som del av arbeidsvilkårene i arbeidsavtale inngått før 1.9.2015.

 

I. Husleie for tjenesteboliger

Tjenestemenn som i sine stillinger er tillagt bolig (med eller uten lys eller brensel) skal betale slik husleie:

A. Tjenesteboliger unntatt presteboliger:1. Husleien for tjenesteboligen og leie for garasje/carport fastsettes og reguleres etter de samme prinsipper som legges til grunn ved fastsetting av husleien i statens leieboliger.

2. Det skal ikke betales husleie for leieareal utover 160 m2, eksklusive garasje.

3. Husleien skal ikke overstige 18 % av regulativlønnen til vedkommende tjenestemann.

4. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) kan sette ned husleien dersom særlige omstendigheter som vansker med å rekruttere eller beholde tjenestemenn, boligens størrelse, beskaffenhet eller forholdene for øvrig gjør det berettiget.

B. Presteboliger:Etter lov om den norske kirke (kirkeloven) § 34 og gjeldende tjenesteordninger, har menighetsprester, proster og biskoper plikt til å bo i den tjenestebolig som er tillagt stillingen etter de regler som gjelder til enhver tid. På denne bakgrunn fastsettes følgende husleie for presteboligene:

1. Husleie for presteboliger er fra 1. januar 2015 kr 3 785,- pr. måned, inklusive garasje.

2. Husleien skal ikke overstige 12 % av regulativlønnen til vedkommende tjenestemann.

3. Husleien under pkt. 1 reguleres 1. januar hvert år i avtaleperioden i samsvar med økningen i Statistisk sentralbyrås delindeks Betalt husleie for september foregående år.

4. FAD kan, etter drøftelser med organisasjonene, sette ned husleien dersom særlige omstendigheter som vansker med å rekruttere eller beholde tjenestemenn, boligens størrelse, beskaffenhet eller forholdene for øvrig gjør det berettiget.

 

II. Betaling for lys og brensel i tjenesteboliger

Tjenestemannen skal selv betale de faktiske utgifter til lys og brensel, men med følgende unntak:

A. Tjenesteboliger, herunder presteboliger, i Finnmark, Troms og Nordland nord for polarsirkelen: Overstiger utgiftene til lys og brensel kr 14 749,- pr. år, betaler staten 75 % av de overskytende utgifter (fra 1. januar 2015)

B. Presteboliger sør for polarsirkelen:Overstiger utgiftene til lys og brensel kr 28 444,- pr. år, betaler staten 75 % av de overskytende utgifter (fra 1. januar 2015)

C. Reguleringer. Beløpene under pkt A og B reguleres pr. 1. januar hvert år i avtaleperioden i samsvar med økningen i Statistisk sentralbyrås delindeks Elektrisitet, fyringsoljer og annet brensel for september foregående år.

III. Varighet

Særavtalen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2014. Avtalen kan deretter sies opp med tre måneders varsel.