Skygge av person på betongvegg

Foto: Kristianne Marøy

Nyformulering av profesjonsetikken

Presteforeningen inviteres til samtale om nyformulering av profesjonsetikken. De yrkesetiske retningslinjene fra 2003 var modne for revisjon, og i 2013 gav sentralstyret Prosjektgruppen for etikk og samfunn (PRES) i oppdrag å stå for en gjennomgang. Resultatet er et utkast til «Profesjonsetikk for prester» som nå er sendt ut i organisasjonen til drøfting.

PRES har valgt å skrive en ny profesjonsetikk i en annen stil enn de tidligere. Gruppen har hatt som mål å lage retningslinjer som er en positiv beskrivelse av hva en prest er og skal, heller enn negativt hva prester ikke skal eller må. Retningslinjene skal beskrive forventningene til en prest og gi et bilde av prestens rolle og identitet. Dette kan ses på som et uttrykk for profesjonens kall til seg selv, men også som en form for utadrettet virksomhet, fordi de gir andre noe å måle prestene på

Retningslinjene er skrevet med tanke på prester i all slags tjeneste. De inneholder en kort henvisning til rammene og grunnlaget for prestetjenesten, fokuserer på møtet med den andre og legger hovedvekten på to utvalgte kjerneverdier, åpenhet og integritet. PRES argumenterer for utvalget med en henvisning til den samfunnsmessige og kirkelige situasjon prester i dag arbeider i: «Det åpenbare religiøse og menneskelige mangfoldet vi lever innenfor i samfunn og kirke krever en kombinasjon av åpenhet og integritet av den enkelte i møte med den andre i en profesjonell rolle.»

Utkastet til «Profesjonsetikk for prester» er nå sendt ut til samtale i organisasjonen, sammen med et diskusjonsnotat som gir mer informasjon om bakgrunnen for utkastet og foreslår et opplegg for samtale. Sentralstyret har bedt alle stiftsstyrer, prostilag, faglag og fagutvalg om å drøfte utkastet og sende innspill og kommentarer tilbake til fagavdelingen innen 1.juni. Også biskopene og de teologiske lærestedene har  På PFs landskonferanse 14.-15.juni vil samtalen i organisasjonen bli oppsummert, før representantskapet får saken til vedtak til høsten.

 

 

Dokumenter

Profesjonsetikk for prester Utkast fra PRES - behandlet i sentralstyret.