Nye tarifforhandlinger i januar 2017

Kirkerådet informerte 11. juni om at de vil erklære seg ubundet av eksisterende tariffavtaler fra og med 1. januar 2017. Dermed blir det forhandlinger om ny tariffavtale for de tidligere statsansatte i kirken umiddelbart etter virksomhetsoverdragelsen.

Dette er i strid med de anbefalinger  Presteforeningens har gitt i samtaler med Kirkerådet. Presteforeningen har vært opptatt av trygghet under omstilling, og anbefalte derfor å videreføre dagens avtaler fram til mellomoppgjøret i 2017. PF har ment at dette ville skape forutsigbarhet i overgangen og legge grunnlaget for et godt forhandlingsklima våren 2017.

Kirkerådets arbeidsgiverutvalg (AGU) sin avgjørelse betyr at det må framforhandles en ny tariffavtale for de som overføres fra staten til rettssubjektet Den norske kirke. Arbeidet med å forhandle fram en ny hovedtariffavtale er en omfattende prosess. Utover høsten vil det være samtaler mellom de berørte fagforeningen og KA. Formelle forhandlinger kan derimot ikke skje før virksomhetsoverdragelsen har funnet sted.

Avtalene som skal framforhandles blir avtaler for det særskilte rettssubjektet Den norske kirke, og vil ikke omfatte ansatte hos andre KA-medlemmer, som de kirkelige fellesrådene. Avtalene skal på arbeidsgiversiden godkjennes av Kirkerådets arbeidsgiverutvalg, og ikke andre KA-medlemmer.  En eventuell samordning i en felles tariffavtale for hele KA-sektoren vil først skje ved hovedtariffoppgjøret i 2018.

Kirkerådet har i sin redegjørelse ovenfor fagforeningene lagt vekt på at deres valg først og fremst er motivert av et ønske om å skape et ryddig partsforhold og klare tvisteløsningsmekanismer. Kirkerådet har vært tydelig på at det er deres klare intensjon at det ikke skal bli større materielle endringer fra dagens tariffavtaler.
– Presteforeningen er glad for denne understrekningen fra vår kommende arbeidsgiver. Vi kan ikke akseptere noen avtaler som samlet sett svekker våre medlemmers individuelle og kollektive rettigheter. Presteforeningen er godt rustet for å gå inn i disse forhandlingene. Vi vil ivareta våre medlemmer i de prosessene som kommer, sier Presteforeningens leder Martin Enstad.

Presteforeningen er innstilt på å bidra konstruktivt i forhandlinger om en ny tariffavtale for våre medlemmer. PF vil benytte den tiden som er nødvendig for å få et godt resultat. Martin Enstad understreker at de likevel er viktig at alle parter er klar over at mye er satt i spill gjennom Kirkerådets beslutning, og Presteforeningen er beredt på konsekvensene av eventuelle brudd i tariff-forhandlingene.
– Det vil være kjedelig å begynne vårt forhold til ny arbeidsgiver med en streik, men norske prester har ingen ting å gi. Dette handler ikke bare om å sikre dagens lønnsnivå, men like viktig er lønnsutviklingen i dagens system, kollektive sosiale ordninger og gode ordninger for medbestemmelse, slår Martin Enstad fast.