Lønn for prester/teologer ansatt i kirkelige fellesråd og menighetsråd

Denne artikkelen beskriver lønnssystemet i kirkelige fellesråd og hvordan prester og teologer bør innplasseres i dette.

Lønn består av to hovedelementer
Den ordinære grunnlønnen (årslønn) og for en del stillinger tilleggslønn for arbeid på særskilte tidspunkt.

I kirkelige fellesråd er det to lønnsmodeller
Stillinger med ansiennitetsstiger og stillinger som er direkte plassert uten automatisk opprykk (disse kalles unormerte stillinger).

Som prest/teolog bør du ansettes i lønnsgruppe 5 eller få en direkte lønnsplassering som minimum tilsvarer dette lønnsnivået. Noen arbeidsgivere vil for en del stillinger (blant annet i trosopplæringen) likevel tilby innplassering i lønnsgruppe 4, fordi de mener det er stillingens kompetansekrav som skal fastsette lønnen, og ikke arbeidstakerens faktiske kompetanse.

Vi anbefaler alle medlemmer som søker eller har fått tilbud om stilling i et fellesråd/menighetsråd om å søke bistand fra en tillitsvalgt eller sekretariatet i forbindelse med lønnsforhandlinger. Generelt anbefaler vi at du ikke takker ja til en stilling uten å være fornøyd med det lønnstilbudet som er framsatt.

Et avgjørende moment for hvilken lønnsmodell du skal følge er stillingskoden (sifrene som står foran stillingstittelen). Se for eksempel forskjellen mellom 5201 Institusjons-/sykehusprest og 3201 Institusjons-/sykehusprest.

Se forøvrig hovedtariffavtalen for Den norske kirke.

Omfatter stillinger med krav om 4-årig universitets- eller høyskoleutdanning.

Blant stillingskoder som inngår i denne lønnsgruppen er 5167 Diakon, 5176 Kateket, 5248 Menighetspedagog, 5206 Rådgiver m.fl.

Lønn i lønnsgruppe 4 baserer seg på en ansiennitetsstige.

Når du ansettes skal du innplasseres i henhold til din faktiske lønnsansiennitet. Du er selv ansvarlig for å dokumentere din ansiennitet. Lønnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år. Ansiennitetsdatoen fastsettes til den 1. i tilsettingsmåneden på grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet. Det gis ikke lønnsansiennitet etter flere bestemmelser for samme tidsrom.

Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting etter følgende regler:

– Omsorgstjeneste godskrives med inntil 3 år. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn eller pleie av eldre eller syke.
– Fagarbeider med avlagt fagprøve får verdiskapningsdelen av læretiden medregnet i lønnsansienniteten.
– Verneplikt godskrives i lønnsansienniteten.
– Ved tilsetting i stilling (unntatt lønnsgruppe 1) godskrives offentlig tjeneste fullt ut. I tillegg godskrives lønnsansiennitet for tidligere privat tjeneste som er av betydning for stillingen. Dette punktet gjelder også der det har vært avbrudd i tjenesten.
– Fravær uten lønn i forbindelse med foreldrepermisjon eller videreutdanning medregnes med inntil samlet 2 år i lønnsansienniteten.
– Fravær i forbindelse med verneplikt godskrives.

Ved omgjøring av stilling som følge av utdanning og/eller endrede arbeidsoppgaver beholdes tidligere fastsatt lønnsansiennitet.

Garantilønn

Oppgitt lønnssats i tabellen er laveste garantilønn for stillingen/ansiennitetsnivå. Det kan gis personlige tillegg både ved tilsetting og gjennom lokale forhandlinger. Dette kronetillegget skal følge deg så lenge du er i den aktuelle stillingen.

Lønnsopprykk

Lønnsopprykk skjer ved sentrale lønnsforhandlinger og gjennom ansiennitetsstigen, samt at det kan fremmes krav ved lokale lønnsforhandlinger.

Ta gjerne kontakt med en tillitsvalgt eller PFs sekretariat for å sjekke at et evt lønnstilbud er korrekt, eller for å få bistand til å utforme lønnskrav ved lokale forhandlinger.

Se lønnstabell her.

Omfatter stillinger med krav om 5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende).

Blant stillingskoder som inngår i denne lønnsgruppen er 5226 Prest, 5247 Rådgiver, 5107 Diakon, 5204 Kateket, 5250 Menighetspedagog m.fl.

Lønn i lønnsgruppe 5 baserer seg på en ansiennitetsstige

Når du ansettes skal du innplasseres i henhold til din faktiske lønnsansiennitet. Du er selv ansvarlig for å dokumentere din ansiennitet. Lønnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år. Ansiennitetsdatoen fastsettes til den 1. i tilsettingsmåneden på grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet. Det gis ikke lønnsansiennitet etter flere bestemmelser for samme tidsrom.

Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting etter følgende regler:

– Omsorgstjeneste godskrives med inntil 3 år. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn eller pleie av eldre eller syke.
– Fagarbeider med avlagt fagprøve får verdiskapningsdelen av læretiden medregnet i lønnsansienniteten.
– Verneplikt godskrives i lønnsansienniteten.
– Ved tilsetting i stilling (unntatt lønnsgruppe 1) godskrives offentlig tjeneste fullt ut. I tillegg godskrives lønnsansiennitet for tidligere privat tjeneste som er av betydning for stillingen. Dette punktet gjelder også der det har vært avbrudd i tjenesten.
– Fravær uten lønn i forbindelse med foreldrepermisjon eller videreutdanning medregnes med inntil samlet 2 år i lønnsansienniteten.
– Fravær i forbindelse med verneplikt godskrives.

Ved omgjøring av stilling som følge av utdanning og/eller endrede arbeidsoppgaver beholdes tidligere fastsatt lønnsansiennitet.

Garantilønn

Oppgitt lønnssats i tabellen er laveste garantilønn for stillingen/ansiennitetsnivå. Det kan gis personlige tillegg både ved tilsetting og gjennom lokale forhandlinger. Dette kronetillegget skal følge deg så lenge du er i den aktuelle stillingen.

Lønnsopprykk

Lønnsopprykk skjer ved sentrale lønnsforhandlinger og gjennom ansiennitetsstigen, samt at det kan fremmes krav ved lokale lønnsforhandlinger.

Ta gjerne kontakt med en tillitsvalgt eller PFs sekretariat for å sjekke at et evt lønnstilbud er korrekt, eller for å få bistand til å utforme lønnskrav ved lokale forhandlinger.

Se lønnstabell her

En del stillinger har ingen lønnstabell eller ansiennitetsstige. I disse stillingene er det særlig viktig å få avtalt en riktig startlønn.

Blant annet disse stillingskodene har ikke fastsatt minstelønn:
5241 Daglig leder i menighet
5201 Institusjons-/sykehusprest
5224 Leder
5245 Prosjektleder
5104 Forsker

Lønnsopprykk

Lønnsopprykk skjer ved sentrale lønnsforhandlinger, samt at det kan fremmes krav ved lokale lønnsforhandlinger.

Ta gjerne kontakt med en tillitsvalgt eller PFs sekretariat for å få hjelp til å sikre riktig lønn fra starten, eller for å få bistand til å utforme lønnskrav ved lokale forhandlinger.

For øverste leder(e) gjelder egne lønnsbestemmelser. Lønnsfastsettelsen skjer lokalt gjennom vurdering ved tilsetting, og vurdering av lederlønninger kan deretter foretas en gang i året.

Disse stillingene har ikke del i lønnsøkning gjennom sentralt lønnsoppgjør.

Følgende lederstillinger faller inn under denne kategorien: 4950 Daglig leder/kirkeverge, 4955 Leder (hovedbenevnelse), 4955 Assisterende leder, 4955 Direktør, 4955 Generalsekretær, 4955 Personalsjef

Ta gjerne kontakt med en tillitsvalgt eller PFs sekretariat for å få hjelp til å sikre riktig lønn fra starten, eller for å få bistand før årlig vurdering.

Lønnsfastsettelse for stillinger i dette kapittelet foregår i sin helhet lokalt i den enkelte virksomhet. Lønnsfastsettelsen lokalt skjer gjennom vurdering ved tilsetting, der det skal tas hensyn til stillingens kompleksitet, og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse.

Lønnen forhandles årlig innen 1.oktober hvert år. Ved lønnsreguleringer for disse stillingene tas det hensyn til lønnsutviklingen i tariffområde (hvilken lønnsutvikling har man hatt for stillinger med sentrale lønnsforhandlinger – kapittel 4), samt virksomhetens totale situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet.

Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens formal- og realkompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling.

Følgende stillinger har lokal lønnsfastsettelse: 3241 Daglig leder i menighet, 3104 Forsker (I, II og III), 3201 Institusjons-/sykehusprest, 3224 Leder, 3226 Prest, 3206 Rådgiver.

Du får tilleggslønn for arbeid på særskilte tidspunkt.
Tilleggslønn gjelder som hovedregel ikke dersom du er i ledende stilling (stillingskoder omtalt under overskrift «Ledere»).

Tilleggslønnen består av lørdags- og søndagstillegg, helge- og høytidstillegg, kvelds- og nattillegg og overtidstillegg. Dessuten gis det tillegg for delt dagsverk dersom det er nødvendig å dele opp arbeidsdagen på denne måten.

Med grunnlag i gjeldende arbeidsplan beregnes tilleggene for arbeid på lørdag, søndag, kveld og natt på årsbasis, og utbetales som månedlige beløp. Tilleggslønnen er pensjonsgivende når den er omregnet til årsbeløp og blir utbetalt månedlig på samme måte som ordinær lønn.

Tillegg for arbeid på helge- og høytidsdager og godtgjøring for delt dagsverk utbetales ved aktuell tjeneste og er ikke pensjonsgivende. Det kan likevel avtales at også slike tillegg skal inngå i den forhåndsberegnete tilleggslønnen. Ta kontakt med en tillitsvalgt eller Presteforeningens sekretariat for å høre mer om dette.

Les mer om tilleggslønn i Hovedtariffavtalen kap 1 § 5