Klima- og miljøplan for Presteforeningens virksomhet 2022-2030

Vedtatt av Presteforeningens representantskap 18.10.2022

Del 1 Målsetting og rammer

Innledning og bakgrunn

Presteforeningen (PF) er profesjons- og fagforening for norske prester og teologer. Foreningen er bygd opp med lokallag over hele landet. Medlemmer som er tilsatt i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk), velger i tillegg stiftsstyrer på bispedømmenivå. For andre medlemsgrupper har PF tariffutvalg og tillitsvalgte innenfor de ulike tariffområdene, og foreningen har dessuten egne fagutvalg for å ivareta ulike medlemsgruppers interesser og engasjement.

Foreningens øverste organ er Generalforsamlingen som ordinært møtes hvert tredje år, mens Representantskapet møtes tre ganger årlig. Sentralstyret er ansvarlig for den daglige ledelsen av foreningen og ansetter generalsekretær.

PF er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio.

Totalt har PF ca. 330 tillitsvalgte som bidrar i foreningens arbeid på ulike nivåer.

Foreningens sekretariat holder til i Kirkens Hus i Oslo og har 8 ansatte.

PFs engasjement i klima- og bærekraftspørsmål

Generalforsamlingen 2021 vedtok en strategi- og handlingsplan som satte klare politiske mål for PFs engasjement i klima- og bærekraftspørsmål. Målsettingene gjelder både internt i egen organisasjon og når foreningen opptrer som aktør i kirke- og samfunnsliv.

Det er fastsatt som overordnet mål at PF skal bidra til en samfunnsutvikling i tråd med FNs bærekraftmål.

PF er Miljøfyrtårn

PFs sekretariat har vært godkjent som Miljøfyrtårn siden 2009 og ble resertifisert i 2021.

Sertifiseringen gjelder primært det daglige arbeidet i organisasjonen, herunder møter og reising for ansatte og tillitsvalgte, foreningens innkjøp og sekretariatets energibruk.

Gjennom sertifiseringen forplikter PF seg til stadig forbedring og årlig rapportering av sine bærekraftstiltak.

Formål og gyldighetsområde

Denne klima- og miljøplanen er utarbeidet i tråd med PFs strategiplan, og tar som utgangspunkt at foreningen skal redusere klimafotavtrykket av sin virksomhet med 50-55 prosent innen 2030.

Et hovedformål med PFs klima- og miljøplan er derfor å identifisere og håndtere de delene av foreningens virksomhet som fører til mest utslipp av CO2 og andre klimagasser. I tillegg er det et mål å identifisere og redusere andre mulige kilder til belastning på natur og miljø.

Gjennom bevisst arbeid i egen organisasjon legger vi også grunnlag for å påvirke samarbeidspartnere og samfunnet rundt oss.

Overordnet mål

Klimaplanen skal sikre at Presteforeningen har en mest mulig klimavennlig drift og tar sin del av klimagasskuttene, i tråd med Parisavtalens 1,5-gradersmål.

Delmål

For å nå det overordnede målet har PF definert følgende delmål:

 1. Være sertifisert Miljøfyrtårn og ha dette som miljøstyringssystem
 2. Oppfylle rapporteringspliktene som ligger i Miljøfyrtårnsystemet
 3. Kontinuerlig vedlikeholde og forbedre foreningens arbeid med klima og miljø
 4. Følge denne klima- og miljøplanen, inkludert retningslinjer for reising, innkjøp og annet som har direkte påvirkning på det ytre miljø og klima
 5. Gi foreningens tillitsvalgte opplæring og verktøy til å bruke medbestemmelsen for å fremme klima- og bærekraft overfor arbeidsgiver lokalt, regionalt og nasjonalt
Hvem gjelder planen for

Gyldighetsområdet for PFs klima- og miljøplan er foreningens virksomhet inkludert tillitsvalgte på nasjonalt nivå og bispedømmenivå, samt ansatte i Presteforeningen.

Lokallag og lokale tillitsvalgte oppfordres til å følge planens intensjon og innhold.

Oppfølging og rapportering

Presteforeningens sekretariat (ved generalsekretær) er ansvarlig for den praktiske implementeringen og gjennomføring av klimaplanen.

Generalsekretær avlegger årlig rapport til Sentralstyret og Representantskapet.

 

Del 2 Gjennomføring

1.      Reisevirksomhet

Presteforeningen er en organisasjon av og for sine medlemmer og skal ivareta medlemmenes interesser. Dette gjør noen reiser nødvendig. Relasjoner i styrer og utvalg etableres best ved fysiske møter, men kan vedlikeholdes ved fjernmøter. Norge er også et land med store geografiske avstander, noe som gjør flyreiser nødvendig i en del tilfeller. PF vil samtidig sikre at reiser for sentrale tillitsvalgte og tillitsvalgte på bispedømmenivå samt ansattes tjenestereiser blir gjennomført på en mest mulig klimavennlig måte.

PFs overordnede mål

Reisevirksomheten er identifisert som den klart største posten i foreningens klimaregnskap. Med et overordnet mål om å redusere klimafotavtrykket fra foreningens virksomhet med 50-55 prosent innen 2030 må PF ha klare retningslinjer for sin reisevirksomhet, samt registrere og måle utviklingen.

Klima- og miljøplanen skal sikre at PF:
 • reduserer antall klimabelastende reiser
 • registrerer reisevirksomheten som godtgjøres av PF
Tiltak

Disse retningslinjene skal gjøres kjent og etterleves i foreningen:

Trappetrinnsystem ved planlegging av møter i regi av PF
 1. Er møtet nødvendig?
 2. Kan møtet gjennomføres, i sin helhet, digitalt?
 3. Kan møtet tilpasses slik at deltakere kan delta digitalt framfor å måtte reise?
 4. Kan møtet tilrettelegges slik at så få som mulig trenger å foreta en klimabelastende reise?
 5. Kan møtet tilrettelegges med sted og tidsrammer slik at deltakerne velger mer klimavennlig kollektivtransport framfor privatbil eller fly?
 6. Kan møtet tilrettelegges slik at deltakerne velger samkjøring med bil?
 7. Når reise er nødvendig: Kan møtet samordnes med andre møter, slik at det totale antall reiser reduseres?
Digitale møter

Når møtedeltakere foretrekker å delta digitalt framfor å reise fysisk til møte, skal PF legge til rette for at dette skal kunne skje så langt det er mulig, f.eks. ved dekning av utgifter til headset o.l. Møtedeltakere skal eksplisitt opplyses om denne muligheten.

Lokasjoner for møter og samlinger

Møter og samlinger skal så langt det er mulig, lokaliseres slik at de enkelt kan nås med annen og mer klimavennlig kollektivtransport enn fly.

Reisemåter

For reiser under 60 mil skal det alltid først vurderes andre transportmuligheter enn fly. I deler av landet hvor det ikke går tog eller buss, er det naturlig at man bruker kortbanenettet med fly.

For reiser mellom Oslo og steder som ligger i intercity-triangelet (Halden, Skien, Lillehammer), brukes ordinært kun transport med tog eller buss. Når bil er nødvendig oppfordres til samkjøring, fortrinnsvis med elbil.

Setereservasjon på buss og tog og komfortbillett på tog dekkes der hvor dette er tilgjengelig. På nattog dekkes soveplass.

Reisetid og kostgodtgjørelse

Den tillitsvalgte eller ansatte kan kreve dekning av utlegg til mat for reisetiden.

Studieturer, konferanser og representasjon

Ved studieturer, konferanser og representasjon skal reisemål alltid vurderes opp mot faglig utbytte. Hensynet til klimafotavtrykk skal vurderes. Det oppfordres til å bruke klimavennlig kollektivtransport ved studieturer, representasjonsreiser og reiser til konferanser.

Økonomisk kompensasjon for utslipp

Presteforeningen skal ved slutten av hvert år på grunnlag av innsendte reiseregninger utarbeide oversikt over utslipp fra flyreiser og kompensere dette med 1000 kr per tonn CO2-ekvivalenter til klimatiltak innenfor virksomheten, fortrinnsvis ved å sette av midler til utstyr som hjelper oss å begrense reisevirksomheten.

Registrering og måling av PFs reisevirksomhet

Alle reiser som omfattes av disse retningslinjene, skal registreres. Det vil si alle reiser foretatt av ansatte og tillitsvalgte på nasjonalt- og bispedømmenivå, samt reiser til kurs og andre nasjonale arrangement i regi av PF og som godtgjøres av PF.

Utviklingen i PFs reisevirksomhet skal måles med året 2019 som startpunkt.

2.      Mat på møter

Globalt er det anslått at matproduksjonen står for omtrent en fjerdedel av klimagassutslippene. I tillegg har matproduksjon betydelig miljøpåvirkning på andre områder, herunder forurensning, vannforbruk og tap av biologisk mangfold. Hvordan maten vi spiser blir produsert, har derfor avgjørende betydning både for klimaavtrykk og annen miljøpåvirkning.

For PF er det maten som serveres på møter og arrangementer i foreningens regi, som er relevant i denne sammenhengen.

Ved fastsettelse av retningslinjer for mat på møter i PFs regi har foreningen valgt å legge dokumentasjon fra Miljøfyrtårn til grunn (Vedlegg 1, Bærekraftig mat, faktaark fra Miljøfyrtårn). Her diskuteres ulike former for matproduksjon ut fra en rekke parametere, men en klar konklusjon er at produksjon av kjøtt har betydelig høyere klimagassutslipp enn produksjon av plantebaserte råvarer.

I tillegg til å redusere klimaavtrykket, ønsker PF å stille høye krav til at maten er etisk, økologisk og dyrevennlig produsert.

Klima- og miljøplanen skal sikre at man ved møter i PFs regi:
 • velger mat med lavt klimaavtrykk
 • velger kortreist og/eller økologisk mat med høy dyrevelferd
 • velger mat fra etisk handel
Tiltak

Ved bestilling av mat til arrangementer skal man så langt det er mulig vektlegge tipsene fra Miljøfyrtårns faktaark om bærekraftig mat:

 • Minimer matsvinnet.
 • Bruk mest mulig grønnsaker, korn, belgvekster, frukt og bær i måltidene.
 • Sett mål om å øke andelen økologiske matvarer.
 • Planlegg menyen etter hvilke råvarer som er i sesong.
 • Kjøp fra lokale matprodusenter.
 • Prioriter fisk og sjømat som er MSC-sertifisert (villfanget) eller ASC-sertifisert/økologisk (oppdrettet). Unngå fisk og sjømat med rødt lys i WWFs seneste publiserte sjømatguide.
 • Begrens kjøttforbruket, og gjør bevisste valg av hva slags kjøtt som brukes.

3.      Bærekraftige innkjøp

Ved å velge mest mulig bærekraftige innkjøp kan alle virksomheter redusere sitt eget miljø- og klimaavtrykk. Samtidig vil økt etterspørsel etter mer klima- og miljøvennlige varer og tjenester over tid også påvirke leverandørenes tilbud.

I PF er det sekretariatet som i all hovedsak står for innkjøp av varer og tjenester.

Klima- og miljøplanen skal sikre at PF:
 • reduserer belastningen på klima og natur ved å ta bevisste valg ved innkjøp av varer og tjenester
Tiltak

Sekretariatet skal følge disse kriteriene ved innkjøp og kassering:

 • Benytte bærekraftsveiledere (Bærekraftige innkjøp, veileder fra Miljøfyrtårn) og følge råd fra Stiftelsen Miljøfyrtårn
 • Sjekke om det finnes tilgjengelig miljøprodukter i markedet.
 • Sjekke aktuelle leverandørers miljøprofil og om mulig velge miljøsertifiserte leverandører.
 • Velge lavenergi-maskiner.
 • Velge støysvake maskiner.
 • Gjennomføres livsløpsanalyser ved innkjøp av materiell som skal vare en stund, for å avklare og om mulig dokumentere, produktenes miljøpåvirkning.
 • Levere til gjenbruk/ombruk ved kassering.

Det legges til grunn at PFs budsjettplanleggingen må ta høyde for økte innkjøpskostnader knyttet til å velge bærekraftige varer og tjenester.

4.      Bærekraftige medlemsfordeler

Gjennom avtaler som er inngått både i PFs egen regi og i regi av Unio, har medlemmene tilgang på en lang rekke fordeler og rabatter. PFs avtaler dekker blant annet banktjenester, forsikring og rabatt på leiebil (inkludert el- og hybridbiler). PF har inngått rabattavtale med tekstilprodusent som garanterer at klærne er produsert under gode arbeidsforhold.

Klima- og miljøplanen skal sikre at PF:
 • så langt det er mulig, tilbyr medlemsfordeler og rabatter som bidrar til å redusere belastningen på klima og natur
 • tar hensyn til etisk handel og produksjon i valg av medlemsfordeler
Tiltak

Ved valg av medlemsfordeler i egen regi skal PF:

 • følge samme kriterier som ved alle øvrige innkjøp i foreningens regi (jf punkt 3 Bærekraftige innkjøp).
 • prioritere leverandører som kan dokumentere at de følger bærekraftkriteriene.

Presteforeningen skal i tillegg arbeide for at medlemsfordeler som tilbys i regi av Unio, oppfyller tilsvarende krav.

5.      Fondsplasseringer

For å tilpasse PFs fondsplasseringer til markedssituasjonen, redusere forvaltningskostnadene og øke bærekraftsratingen i porteføljen, foretok foreningen en endring av plasseringene i juli 2022.

Klima- og miljøplanen skal sikre at PF:
 • plasserer sine midler i fond som forvaltes i tråd med bærekraftmålene
Tiltak:
 • PFs sekretariat gjennomgår PFs fondsplasseringer ut fra målsettingen om å være i tråd med bærekraftmålene.
 • Ved endringer i fondsporteføljen skal sekretariatet sikre at det velges fond med en god bærekraftprofil.

6.      Grønt arbeidsliv og kompetanseutvikling i rollen som tillitsvalgt

PF har medlemmer innenfor fem tariffområder: KA (Den norske kirke), Virke (Sjømannskirken, andre organisasjoner og private høyskoler), Spekter (sykehusprester), Stat (feltprester, universitets- og høyskoleansatte m.fl.) og Kommune. Medlemmene omfattes derfor av fem ulike hovedavtaler. Av PFs ca. 1350 yrkesaktive medlemmer er i overkant av 1000 ansatt i Den norske kirke, og tariffområdet KA er derfor det klart største.

Et grønt arbeidsliv innebærer at partene på alle nivåer i partssamarbeidet ivaretar bærekraftmålene i tråd med henholdsvis virksomhetenes egne mål, nasjonale forpliktelser og internasjonale klimaavtaler. Lokalt kan partene sammen finne frem til løsninger som reduserer klima- og miljøavtrykket i den enkelte virksomhet.

Klimaplanen skal sikre at PF:
 • setter de tillitsvalgte i stand til å utøve grønn medbestemmelse
Tiltak:
 • Tydeliggjøre PFs klimamålsettinger i håndboka for lokallag og stiftsstyrer (f.eks. knyttet til reiser, mat og innkjøp).
 • Gi tillitsvalgte opplæring i hvilke klima og miljøtiltak som bør fremmes for arbeidsgiver fordi de har en dokumentert god effekt.

7.      Rapportering

Det er PFs sekretariat (ved generalsekretær) som er ansvarlig for praktisk implementering av og rapportering i henhold til denne klima- og miljøplanen. Rapporteringen tilpasses fristene i Miljøfyrtårn-ordningen.

Klima- og miljøplanen skal sikre at:
 • det avlegges årlig klima- og miljørapport til Sentralstyret og Representantskapet
Tiltak

Rapporteringen, enten den skjer gjennom Miljøfyrtårn-ordningen eller i egen rapport, skal sikre at PFs virksomhet følger de reduksjonsmålene som er satt i klima- og miljøplanen.

Det innebærer:

 • Utføre telling knyttet til mål om 50-55% reduksjon i klimagassutslipp fra PFs reisevirksomhet innen 2030. Det innebærer 7,8% utslippsreduksjon årlig i årene 2022 til og med 2029.
 • Skrive rapport for øvrige tiltak formulert i denne klima- og miljøplanen.