Foto: Kristianne Marøy

Kandidater til Fagutvalg for pensjonister (FAPE)

Fagutvalg for pensjonister skal fremme pensjonistenes interesser i Presteforeningens arbeid.

FAPE består av fire medlemmer (+ varamedlemmer), og det er seks aktuelle kandidater.  Utvalget konstituerer seg selv.
Valget foregår elektronisk, invitasjon til alle stemmeberettigete (PFs pensjonistmedlemmer) er sendt til epost registrert i medlemsregisteret og per post til de medlemmer som ikke har registrert epostadresse.

I alfabetisk rekkefølge gir kandidatene her en kort egenpresentasjon.

Berit M. Andersen (f. 1941)

Domprost em.
Pensjonist siden 1/6-2011

Har sittet 2 perioder som tillitsvalgt i FAPE.
Har tidligere vært medlem av fagutvalget for PKU

Spesialutdanning i PKU og AVU.
Har yrkeserfaring som menighetsprest i Borg og Bjørgvin bispedømme, Sykehusprest ved Diakonissehjemmets sykehus, Haraldsplass i Bergen.
2001-2011 domprost i Stavanger.

Nåværende tillitsverv i tillegg til FAPE:
Leder i pilegrimsutvalget i Bjørgvin bispedømme, Medlem i lokal kirkekomite og diakoniutvalg i Bergen Domkirke menighet.

Er i FAPE særlig opptatt av at pensjonistenes erfaring og ressurser skal verdsettes, brukes og vedlikeholdes. I dette ligger å sørge for at pensjonistene får mulighet til å delta på etterutdanningskurs og får relevant faglig og liturgisk oppdatering. Slik at vi kan gjøre kvalifisert vikartjeneste og bidra som veiledere og ressurspersoner i kirken.

Dag Dæhlin (f.1949)

Pensjonist siden 2016
Yrkeserfaring de siste 15 årene:
Sokneprest i Grinilund menighet
Seniorprest i Bærum prosti
Rådgiver i personalavdelingen ved Oslo bispedømmekontor.

Tillitsverv:
Hovedverneombud for prestene i Oslo bispedømme. Leder av AMU i to perioder.
Sentralt hovedverneombud for prestene i Den norske kirke
Medlem av sentralt arbeidsmiljøutvalg (SAMU). En periode som leder.

Jeg ønsker å arbeide for:
– at pensjonerte prester får opplever at de fremdeles er en viktig ressurs for menigheten og at de blir inkludert i et faglig og sosialt fellesskap i kirke og fagforening.
– Gode lønns- og arbeidsforhold for de som ønsker å fortsette som vikarer.
– Være pådriver overfor bispedømmene for å sikre gode ordninger for pensjonistene i bispedømmene.

Knut Engebu (f. 1943)

Har hatt flere tillitsverv i PF: Lokallagsstyrer i Senja, Asker og Bærum og Trondenes prostier. Siden 2012 i FAPE og nestleder fra 2013.

Har vært feltprest i 17 år i ulike lederstillinger og FN-tjeneste Libanon (1990). 1972-79 feltprest Porsangmoen og Brigadeprest i Brigaden i Nord-Norge. Den norske prest i Stockholm (1979-87) og Res.kap på Jar (1987-1993). Divisjonsprest og Stabsprest Distriktskommando Nord-Norge (1993-2003). Under siste feltprest periode hadde jeg plass i Nord-Hålogaland biskops prostemøte.

Fra høst 2003 har jeg som pensjonist utført vikarpresttjeneste i Tromsø, Alta, Karasjok, Kautokeino, Nordkapp og Bardu i ulike stillinger og enkelttjenester i Bærum. Fungerte som prost i Indre Finnmark prosti 1. januar-30. juni 2009.  Høsten 2018 er det igjen 3 måneder vikartjeneste i Karasjok.

Tilleggsutdannelse: Personaladministrasjon (1998) og Personalutvikling og ledelse (1997) ved UiT, Tromsø, Personalutvikling og ledelse (1989) BI/Oslo og Pastoral-klinisk utdanning (1982) Ullersmo Landsfengsel.

Jeg er engasjert i FAPE for at prester som utfører vikartjeneste skal ha gode og verdige ordninger. De økonomiske ordninger bør være like i landets stift.

Berit Lånke (f. 1950)

Jeg har arbeidet som prest i Nidaros bispedømme siden min ordinasjon i 1980.
Fra 1985-2009 var jeg res. kap. i Bakklandet menighet i Trondheim.

Jeg har også vært leder ved Menighetsseminaret i Trondheim, prosjektsekretær for lokalkomiteen for Norske Kirkedager 1982, prosjektleder for European Pilgrimage 2000, som var et prosjekt under Konferansen for Europeiske Kirker, prosjektleder for Konferansen for Europeiske Kirkers Generalforsamling i Trondheim i 2003.

Fra 2009 var jeg leder for Nidaros Pilegrimsgård, fra 2011 direktør for Midlertidig nasjonalt pilegrimssenter under Riksantikvaren (NPS), fra 2013 seniorrådgiver for NPS og fagdirektør for Riksantikvaren. Pensjonist fra 2017.

Jeg har sittet i ulike styrer og utvalg og arbeidet for NRK både P1 og P2 med andakter og livssynsprogram.

Jeg har hatt et pilegrimsfirma St. Olav Pilgrimtours, som har arrangert ulike pilegrimsturer i inn- og utland og tatt ulike oppdrag, blant annet som konferansearrangør. Dette ble lagt ned da jeg begynte som leder ved Pilegrimsgården, men etter at jeg ble pensjonist har jeg opprettet et nytt firma med samme formål, oppdrag innenfor pilegrim og kulturarrangementer. For tiden har jeg et oppdrag i et europeisk prosjekt, European Green Pilgrimage Network, under Canterbury bispedømme

Jeg er opptatt av at
• pensjonerte prester fortsatt skal ha et kollegafellesskap om de ønsker det
• pensjonerte prester fortsatt skal få bruke sin kompetanse og sin erfaring i meningsfullt arbeid
• det legges til rette for gode arbeidsforhold og muligheter for dem som fortsatt har helse og krefter til tjeneste i Kirken
• det bør legges til rette for at pensjonister som har egne firmaer kan arbeide gjennom disse

Eystein Norborg (f. 1944)

Jeg er en aktiv 74-årig pensjonert sokneprest med diverse etterutdannelsesbolker fra Presteforeningen som tilsammen har blitt til spesialist som menighetsprest.

Saker og forhold som opptar meg:
Det som opptar meg i FAPE er at den pensjonerte presten skal ha muligheter til å være aktiv i prestetjeneste om han har helse og krefter. At dette kan skje på en måte som gjør at ytelsene den pensjonerte prest utfører blir verdsatt også økonomisk.

Fagforeningsmessig bør GF åpnes for pensjonister på en annen måte enn i dag.

Årsbetaling som medlem i PF som pensjonist gir svært lite tilbake – dette må det kunne gjøres noe med. Gruppen pensjonister vil øke vesentlig i nærmeste årene – at vi også må få noe tilbake må FAPE ta et ansvar hvis PF vil holde på sine pensjonister etter endt tjeneste.

Studieturer for pensjonister kan være en måte PF kan gi noe tilbake til pensjonistene.
FAPE må ha aktivt ansvar for forhandlinger om enkelttjenester og pensjonisttimebetaling.

Ivareta forhold mellom pensjonister som har vikariater i bispedømmer og den enkelte pensjonist.

Arne Svilosen (f. 1948)

Yrkesbakgrunn:
Jeg avla teologisk embetseksamen og praktikum ved Det teologiske menighetsfakultet høsten 1975. Etter feltpresttjeneste ved Værnes flystasjon, ble jeg fra 1977 sokneprest i Hjørundfjord prestegjeld. Etter ti år flyttet jeg til Lillehammer og ble kapellan der fra 1987 til desember 1996, da jeg begynte som stabsprest DKØ. Senere ble jeg stabsprest i Hærstaben, før jeg i 2003 ble utnevnt til feltprost, en stilling jeg hadde til jeg ble pensjonert i 2008.

Fra 2008 har jeg hatt sivil stilling i en prosent som prest i Forsvaret med vekt på undervisning, veiledning og ledelsesprosesser. Ved siden av det har jeg vært vikarprest i Sør-Gudbrandsdal prosti. Siden 2009 har jeg gjort tjeneste som sjømannsprest ni ganger i vikariater, i Thailand, Sør Korea og Spania og skal tjenestegjøre i Spania noen uker til høsten.

Tilleggsutdannelse:
Pastoralklinisk utdannelse fra Lovisenberg sykehus, familieterapi ved Kirkens familievernkontor, administrasjon og ledelse ved HIL, Forsvarets høgskole.

Relevante opplysninger:
Jeg har vært skribent for avisa GD med ukentlig artikkel i 23 år. I 24 år var jeg engasjert i norsk næringsliv som styremedlem og 16 år som styreformann i en norsk produsjons- og eksportbedrift. Har vært og er i styrer for flere kristne organisasjoner.

Siden 2008 har jeg hatt eget enkeltmannsforetak.

Jeg ønsker aktivt å være med for å legge det maksimalt til rette for den svært viktige og uunnværlige resurs som pensjonerte prester er for vår kirke.