Informasjon fra Kirkerådet om pensjon

Kirkerådet har i dag, 4.juli, lagt ut informasjon om pensjon. Teksten er publisert på kirkens intranettside for medarbeidere, og er gjengitt her.

Vi informerer herved om viktige endringer vedrørende pensjonsordningen for alle ansatte i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk).

Etter skillet mellom stat og kirke 1. januar 2017, ble Den norske kirke etablert som et selvstendig rettssubjekt utenfor staten. Rettssubjektet Den norske kirke har i en periode midlertidig fått fortsette sitt medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK) men ikke lengre enn ut 2024. Derfor har både arbeidsgiver og fagforeningene jobbet med en løsning for ny pensjonsleverandør for rettssubjektet Den norske kirke fra og med 1.1.2025.

I juni 2023 sendte Finansdepartementet på høring en forskrift om kommunal pensjonsordning for Den norske kirke. Forskriften ble endelig fastsatt 12. juni 2024 og gir Den norske kirke anledning til å ha en kommunal tjenestepensjon frem til 2040. En kommunal tjenestepensjon er innholdsmessig tilnærmet identisk med ordningen i SPK.

Gitt forskriften fra Finansdepartementet er det nå igangsatt et arbeid med overgang fra SPK til kommunal tjenestepensjon for alle ansatte i rettssubjektet Den norske kirke. Arbeidstaker- og arbeidsgiversiden er samstemt i at dette er den beste løsningen når SPK ikke lenger er en mulighet. Det er i tillegg viktig å understreke at opparbeidede pensjonsrettigheter i SPK videreføres i ny ordning.

Overgangen vil skje ved årsskiftet 2024 til 2025. Mer informasjon om hva denne overgangen innebærer vil bli gitt i slutten av august.

Erik Faye Lindvig
HR-direktør