Hovedavtalen i KA med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet) er prolongert ut 2018

Etter å ha forhandlet om ny hovedavtale i november og desember, ble partene onsdag 13. desember enige om en prolongering av nåværende hovedavtale med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet) til 31.12.2018. Det innebærer at bestemmelsene som har vært gjeldende videreføres ut 2018.

Samtidig har partene blitt enige om å sette ned et partssammensatt utvalg med følgende mandat:
«På bakgrunn av uklarhet knyttet til forståelsen av Hovedavtalen § 9-2, er partene enige om å nedsette et partssammensatt utvalg. Utvalget skal se nærmere på dagens §§ 9-2 og 7-4, samt eventuelle andre bestemmelser/temaer i Hovedavtalen som utvalget er av en felles oppfatning om at henger naturlig sammen med disse. Om mulig, skal utvalget gi innspill til alternativ(e) måte(r) å regulere tematikken på.»

Bestemmelsene i §§ 9-2 og 7-4 dreier seg om tillitsvalgtordningen i den enkelte virksomhet, og om tilpasning av hovedavtalen (tilpasningsavtale) for partssamarbeidet i den enkelte virksomhet. Det er dette som er med på å regulere samarbeidet mellom våre tillitsvalgte og arbeidsgiver, og det er derfor svært viktig for Presteforeningen at partene har en felles forståelse av reguleringen av dette.